arama sonuçları

kelime: ‘ptt ozel guvenlik alimi 2012’

Genel Kurmay Başkanlığı ve K.K.K 2012 Yılı 2. Dönem Açıktan Sivil Memur Alımı

Salı, 10 Tem 2012 6 yorum

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

2012 YILI İKİNCİ DÖNEM AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR!

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir.

c. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

ç. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresi üzerinden yapılacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

d. Tüm aşamalarda (Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

e. Adaylarda aranacak nitelikler:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

(2) Kamu Personel Seçme Sınavından bütün unvanlar için asgari 40 puan almış olmak (Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.),

(3) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,

(4) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş (Uzman jandarma dâhil) veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(5) Sevk edilecekleri askeri hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar.),

(6) Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak (Lisans mezunları için 15 Ekim 2012 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(7) Değerlendirmede başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

(8) Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

2. ÖN BAŞVURU, BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Adaylar önce www.kkk.tsk.tr adresindeki ön başvuru formunu doldurarak ön başvuru işlemini tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

b. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen ve gün planlaması yapılarak uygulamalı ve/veya mülakat sınavlarına çağrılan adayların K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen müracaatları ile yapılacaktır. Ön başvurusu kabul edilerek uygulamalı sınav ve/veya mülakata çağrılan adaylar, faaliyet takviminde (TABLO-2) belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

c. Adaylar tarafından KPSS puan bilgileri girilmeyecek, bu bilgiler idare tarafından merkezi olarak temin edilecektir.

ç. Çağırma işlemi en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere “belirlenecek kat oranına göre” yapılacaktır. Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (Müteakip günlerde de) sırası gelen adaylardan itibaren çağrı yapılabilecektir (Sınavlar süresince adayların www.kkk.tsk.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

d. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

e. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle; adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir. Girilen bilgilerin eksik ve hatalı olması durumunda adayların işlemleri iptal edilecektir.

3. BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

a. Çevrimiçi ön başvurular, 27 Haziran-13 Ağustos 2012 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

b. Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puanları esas alınacaktır.

c. Adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (En yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak.) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar değerlendirmeye (Mülakat ve/veya uygulamalı sınava) tabi tutulacaktır.

ç. Uygulamalı sınav ve mülakatlar, 22 Ağustos-05 Eylül 2012 tarihleri arasında icra edilecektir.

d. Faaliyet takvimi TABLO-2’dedir.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (Uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.

b. Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

5. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’nci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Emlak Teknikeri, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

a. Aday memur müracaat ve belge kontrol çizelgesi (TABLO-3),

b. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c. Sınav sonuç belgesinin (Ön lisans/ortaöğretim mezunları için KPSS-2010, lisans mezunları için KPSS-2012) genel ağ (İnternet) çıktısı,

ç. Tercih unvanına göre unvanın hizasında yer alan niteliklere uygun “Öğrenim Belgesi”:

(1) Ortaöğretim mezunları için;

(a) Lise diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

(b) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar: Lise diplomasının fakülte/yüksekokul öğrenci işlerinden onaylı fotokopisini (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.) veya,

(c) Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar: Lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(2) Lisans veya ön lisans mezunları için;

(a) Mezun olduğu okul diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

(b) Fakülte/yüksek okul veya MYO diplomasının noter onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

(c) Fakülte/yüksek okul veya MYO diplomasının okul onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini,

d. Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

e. Tercih unvanına göre lisans ve ön lisans mezunları için okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,

f. Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi (Fakülte veya yüksekokulda bilgisayar dersi aldığını transkript ile belgeleyen adaylardan MEB’den veya fakülteden onaylı bilgisayar kurs belgesi istenmeyecektir.),

g. Erkek adaylar İçin;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

ğ. Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

h. İş Talep Formu (TABLO-4),

ı. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) (TABLO-5),

i. Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

j. Oniki (12) adet (Üç adet dosyada kalacak, dokuz adet adayın yanında bulunacaktır.) vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).

k. Adayların kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim ettiği belgeler, iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopisini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

l. Hazırlanacak belgelerden;

(1) TABLO-3’te bulunan “Aday Memur Müracaat ve Belge Kontrol Çizelgesi” ve TABLO-4’te bulunan “İş Talep Formu”nun çıktısını alarak, mavi tükenmez kalem ile dolduracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir.

(2) TABLO-5’te bulunan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda büyük harfle dolduracak, 3 (Üç) suret çıktı alarak fotoğraf yapıştıracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.).

6. SİVİL MEMUR ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan ön başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7. DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

8. DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

11. NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

12. CİLT NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

13. SAYFA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Sayfa Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

14. AİLE SIRA NU. :

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

15. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

16. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

17. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

18. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

19. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

20. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞİ/ÇOCUĞU:

Bu alana gazi veya şehit eşi/çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

22. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen ve nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizi tam, doğru ve açık olarak yazınız.

23. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

24. İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

25. İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

26. E-POSTA:

Size ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız (İşlemlerinizle ilgili bazı bilgiler/gelişmeler e-posta adresinize gönderilecektir.).

27. TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

28. TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kayıtlı olması önemlidir).

29. EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

30. EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

31. EĞİTİM DURUMU (LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ):

2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

32. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız (Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.).

33. YABANCI DİL SEVİYESİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

34. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yaptıysanız onu seçiniz.

35. TERHİS TARİHİ:

Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için : Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir (05 Eylül 2012 tarihinden sonra terhis olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

Askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar da başvurabilirler (657 sayılı Kanunu’nun 48’inci maddesi : Askerlik durumu bakımından, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.).

36. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

37. TERCİH ETTİĞİ UNVAN/UNVANLAR:

Tercih ettiğiniz unvanı/unvanları ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı işaretleyiniz. (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıralarını içeren dilekçe mülakat sınavı öncesinde adaylardan alınacaktır.)

38. ADLİ SİCİL KAYDI:

Bu alana adli sicil kaydı ve/ veya adli sicil arşiv kaydınız var ise “Evet“, yok ise “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz (Evet işaretlediyseniz, uygulamalı sınav/mülakata gelirken mahkeme kararı vb. ilgili belgelerinizi yanınızda getiriniz.).

39. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK ÇALIŞMA DURUMU:

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olma durumunuza uygun olarak cevaplayınız.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

a. Online Ön Başvuru Formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

b. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

c. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

ç. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Ön başvuru tarih aralığı süresince), başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

d. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:

Tel Nu. : (0 312) 562 11 11

Belgegeçer (Faks) Nu. : (0 312) 411 60 50

E-posta : pertem@kkk.tsk.tr

TABLO–1 SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–3 ADAY MEMUR MÜRACAAT VE BELGE KONTROL ÇİZELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–4 İŞ TALEP FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–5 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu ilan 5,226 defa okundu.

Aranan Terimler:

KKK 2012 Yılı 2. Dönem Sözleşmeli Er Alımı

Cumartesi, 12 May 2012 6 yorum

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ER TEMİN EDİLECEKTİR

2012 YILI 2’NCİ DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER TEMİN FAALİYETİBAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin, en az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış, ön başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi altı (26) yaşından gün almamış olanlar ve halen silâhaltında bulunan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

2. Temin faaliyeti, TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular, 11 Mayıs 2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar yapılacaktır.

3. Sözleşmeli er ön başvuruları, genel ağ (İnternet) üzerinden başvuru formunun doldurulması ile yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile ikinci seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır. Başvurularla ilgili hususlar, 2’nci Bölüm 2’nci ve 3’üncü maddelerde açıklanmıştır.

4. Ön başvuru süresi içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvuru yapamayan adaylar, 3’üncü bölüm 2’nci maddede belirtilen belgelere ilave olarak kendisine ait Cumhuriyet Savcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden son üç ay içerisinde alınmış adli sicil ve adli sicil arşiv kaydını da içeren “Adli Sicil Belgesi”nin aslını da (Adli Sicil Belgesinde adli sicil kaydı/adli sicil arşiv kaydı bulunanlar, ilgili mahkeme kararının/kararlarının fotokopisini de getireceklerdir.) getirmek kaydıyla şahsen müracaat edebileceklerdir.

5. Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi (FKT) ve mülakatları Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)nda icra edilecektir. (Ön sağlık muayenesi, FKT ve mülakat tarihleri www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.)

6. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (11 Mayıs 2009 tarihinden itibaren terhis olanlar),

d. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi altı (26) yaşından gün almamış olmak (11 Mayıs 1987 tarihinden sonra doğanlar),

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

f. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

g. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

ğ. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

(1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

ı. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

i. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “… Sınıfında/Sınıflarında Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

j. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

2. BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Halen silâhaltında bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar;

11 Mayıs 2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvurularını yapacaklar, TABLO-3’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.

b. Terhis olduktan sonra başvuru şartlarını haiz bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise;

11 Mayıs 2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvurularını yapacaklar, TABLO-3’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ve terhis belgesinin aslını veya Askerlik Şubesi Başkanlığından alınmış onaylı bir suretini ekleyecek ve ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirerek asıl başvurularını yapacaklardır.

c. Genel ağ (İnternet) ön başvuru belgesi olmayan adayların müracaatları (Başvuru şartlarını taşısalar bile) kabul edilmeyecektir.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Halen silâhaltında bulunanlardan sözleşmeli er şartlarını haiz ve istekli olan adaylar, ön başvurularını 11 Mayıs 2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak yapacaklar, başvuru yaptığı sayfanın çıktısını alarak örneği TABLO-3’de bulunan dilekçeye ekleyecek ve kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.

b. Sözleşmeli er şartlarını haiz olup ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılan adaylar için bağlı olduğu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından TABLO-4’de örneği bulunan “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi” (Nitelik belgesine adayın askerlik yaptığı kuvvet, sınıf ve branşı ilave edilecektir.) doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler de bu zarfın içerisine koyulacaktır.

c. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine koyulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

ç. Halen silâhaltında bulunan adaylar; TABLO-1’de (3) koduyla belirtilen branşlara başvurmaları durumunda, birlik komutanlıklarından bahse konu branşlarda askerlik hizmetini yürüttüklerine dair örneği TABLO-3’de bulunan onaylı belge veya bu branşlara ait bonservis getireceklerdir.

4. ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakata gireceği sınav merkezi ve sınav tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI

1. GENEL ESASLAR:

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen aşamalardan geçeceklerdir:

a. Başvuru evraklarının incelenmesi ve kayıt kabul faaliyetleri,

b. Ön sağlık muayenesi,

c. Fiziki kabiliyet testi,

ç. Mülakat,

d. Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri.

2. BAŞVURU EVRAKLARININ İNCELENMESİ VE KAYIT KABUL FAALİYETLERİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, FİZİKİ KABİLİYET TESTİ (FKT):

Ön başvuruları uygun olan adayların kayıt kabul faaliyetleri, ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testleri (FKT) Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı (Etimesgut/ANKARA)nda icra edilecektir.

a. Başvuru Evraklarının İncelenmesi ve Kayıt Kabul Faaliyetlerinin Uygulama Esasları:

Adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.

(1) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-3),

(2) Ön başvuru belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun bilgisayar çıktısı,

(3) Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet (İki subay, bir astsubay) tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir (TABLO-4),

(4) Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı (TABLO-3),

(5) Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve dört adet fotokopisi,

(6) Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.),

(7) Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,

(8) Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (Aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi) ile bir adet fotokopisi,

(9) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği” (Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği düşünceler ve açıklamalar hanesini de içerecek şekilde getirilecektir.),

(10) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Şoför branşına başvuran adayların hangi sınıfa ait ehliyet sahibi olması gerektiği ile bonservis istenen branşlar TABLO-1’dedir),

(11) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 13 adet vesikalık fotoğraf.

b. Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:

(1) Ön sağlık muayenesi; sağlık personeli tarafından yapılacaktır.

(2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınacaklardır. Ön sağlık muayenesinde;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,

(c) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.

(3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülecektir (TABLO-5).

c. Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları:

(1) Fiziki kabiliyet testi, ön sağlık muayenesinden başarılı olarak geçen adaylara muayeneye müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

(2) Adaylar fiziki kabiliyet testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı getireceklerdir.

(3) Adaylar; 1.500 m koşu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulacaklardır. FKT standartları TABLO-6’dadır.

(4) Adayların her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama puan, FKT notu olarak alınacaktır. Asgarî geçer FKT notu, 100 üzerinden 50’dir. 50 ve üzerinde not alanlar, müteakip aşama olan mülakata alınacaktır.

(5) FKT notu olarak belirlenen 50 baraj notunu geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilecektir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından azami iki branştan tekrar sınava tabi tutulacaklardır. İtiraz edilen branş/branşlardan alınan puanlar tüm branşlarda alınan diğer puanlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanacak ve 50 baraj notunu aşan aday başarılı kabul edilecektir. 50 baraj notunu geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenecek ve müteakip aşamalara katılamayacaklardır.

ç. Mülakat Uygulama Esasları:

(1) Mülakat; ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testinde başarılı olan adaylara aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgarî geçer not, 100 üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenecektir.

(2) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları mülakatın bitiminde tebliğ edilecektir.

3. DEĞERLENDİRME:

a. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet test notunun % 50’si ve mülakat notunun % 50’si alınarak, toplam 100 üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

b. Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda fiziki kabiliyet test notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

c. Terhis belgelerinde “Sözleşmeli erbaş ve er olur.” kaydı olanlar, yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları notları eşit olan adaylar arasından tercih edileceklerdir.

4. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU / GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

b. Halen silâhaltında bulunan adaylara, sınavlar süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında sınav izni verilecektir.

c. Adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturmasına esas TABLO-7’deki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu TABLO-8’deki doldurma talimatına uygun olarak doldurmuş şekilde ve üç suret olarak getireceklerdir.

ç. Mülakata katılan ve başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.

d. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır.

e. Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “ …. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur/olamaz.” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim edeceklerdir.

f. Olamaz kararlı sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde itiraz dilekçesi ile Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise aday, sınav merkezince hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.).

NOT-2: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların (“…. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim etmeyen) işlemleri sonlandırılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

ç. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

f. Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

2. SÖZLEŞMELİ ER ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

a. KİMLİK BİLGİLERİ:

(1) T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

(2) ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

(3) SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

(4) BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(5) ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(6) DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

(7) DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(8) DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(9) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(10) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(11) NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

(12) CİLT NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

(13) AİLE SIRA NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

(14) SIRA NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

(15) MEDENİ HAL:

Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir.

Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

b. AİLE BİLGİLERİ:

(1) BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(2) ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(3) BABA EĞİTİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

(4) ANNE EĞİTİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

(5) GAZİ VEYA ŞEHİT ÇOCUĞU MUSUNUZ ?:

Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.

Aile bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak iletişim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

c. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

(1) SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen (Oturduğunuz) adresinizi tam ve doğru olarak yazınız.

(2) POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

(3) İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

(4) İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

(5) TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

(6) TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kayıtlı olması önemlidir.)

İletişim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak eğitim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

ç. EĞİTİM BİLGİLERİ:

(1) EĞİTİM DURUMU:

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.

(2) LİSE TÜRÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır):

Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.

(3) LİSE BÖLÜMÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır):

Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

(4) EHLİYET:

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

Eğitim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak askerlik bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

d. ASKERLİK BİLGİLERİ:

(1) ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

(2) ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

Müracaat tarihinde, halen silâhaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

(3) TERHİS TARİHİ:

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

(4) TERTİBİ:

Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329).

(5) GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

(6) ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(7) ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(8) RÜTBENİZ:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silâhaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz. (Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

(9) BİRLİK ADRESİ:

Hâlen silâhaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.

(10) BİRLİK İLİ:

İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

(11) BİRLİK İLÇESİ:

İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

Askerlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak tercih bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

e. TERCİHLER:

(1) TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞ:

Adaylar istedikleri kadar tercih yapabilecektir. Tercih ettiğiniz sınıf/branşı tercih sıranıza göre ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşı işaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

(2) TERCİH DIŞI YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

Adayların TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlardan tercih ettikleri sınıf ve branş kontenjanlarının dolması halinde, “Tercih Dışı Yerleştirilmeyi Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyen adaylar, tercihlerinin dışında idarenin uygun gördüğü diğer sınıf ve branşlara yerleştirilebileceklerdir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar “EVET”, istemeyen adaylar ise “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

(3) ADLİ KAYIT:

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

2. Ön Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

3. Mevcut ön başvuru bilgilerinizi, “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları (0 312) 562 11 11 (4741 – 4742) Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezleri ile ilgili sorular için.
(0 312) 411 62 32 (0 312) 411 62 34 Özlük hakları ile ilgili sorular için.

TABLOLAR

TABLO-1 TEMİNİ YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-3 DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE HALEN SİLÂHALTINDA BULUNAN ADAYLARIN KADRO/GÖREV YERİ ONAY BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

(Sadece başvuru sırasında silâhaltında bulunan adaylar tarafından doldurulacaktır.)

TABLO-4 NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-5 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-6 FİZİKİ KABİLİYET TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-7 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-8 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-9 SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU, ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR Ulaşmak için tıklayınız…

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

________________________________________________________________

Aranan Terimler:

Genel Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Açıktan Sivil Memur Alımı

Çarşamba, 21 Mar 2012 14 yorum

Genel Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 133 lise ve önlisans mezunu 66 lisans mezunu alacak

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2012 YILINDA AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR !

 

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

b. Ön lisans/ortaöğretim mezunları için sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’de, lisans mezunları için sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2’de, faaliyet takvimi ise TABLO-3’dedir.

c. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

 

ç. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresi üzerinden yapılacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

d. Tüm aşamalarda “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

e. Adaylarda aranacak nitelikler:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

 

(2) Kamu Personel Seçme Sınavından bütün unvanlar için asgari 40 puan almış olmak (Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.),

 

(3) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,

 

(4) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş (Uzman jandarma dâhil) veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

 

(5) Sevk edilecekleri askeri hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar.),

 

(6) Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

 

(7) Değerlendirmede başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

 

(8) Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

 

2. ÖN BAŞVURU, BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

 

a. Adaylar önce www.kkk.tsk.tr adresindeki ön başvuru formunu doldurarak ön başvuru işlemini tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

 

b. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen ve gün planlaması yapılarak uygulamalı ve/veya mülakat sınavlarına çağrılan adayların K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen müracaatları ile yapılacaktır. Ön başvurusu kabul edilerek uygulamalı sınav ve/veya mülakata çağrılan adaylar, faaliyet takviminde (TABLO-3) belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

c. Adayların mağduriyetlerini önlemek maksadıyla, çağırma işlemi en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere belirlenecek kat oranına göre yapılacaktır. Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında müteakip günlerde de sırası gelen adaylardan itibaren çağrı yapılabilecektir (Sınavlar süresince adayların www.kkk.tsk.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

 

ç. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

 

d. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle; adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir. Girilen bilgilerin eksik ve hatalı olması durumunda adayların işlemleri iptal edilecektir.

 

 

 

3. ÖN LİSANS/ORTAÖĞRETiM MEZUNLARI:

 

a. Çevrimiçi ön başvurular, 16 Mart-06 Nisan 2012 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

 

b. Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puanları esas alınacaktır.

 

c. Adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (En yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak.) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr. adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar değerlendirmeye (Mülakat ve/veya uygulamalı sınava) tabi tutulacaktır.

 

ç. Uygulamalı sınav ve mülakatlar, 17-30 Nisan 2012 tarihleri arasında icra edilecektir.

 

d. İhtiyaç duyulması halinde; ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından tamamlanamayan kontenjanlar ile yeni belirlenecek/ilave kontenjanlar; lisans mezunlarının ön başvuru yapacağı 27 Haziran-13 Ağustos 2012 (Muhtemelen) tarihleri arasında yayımlanan kontenjan listesi içine ithal edilebilecektir.

 

4. LİSANS MEZUNLARI:

 

a. Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puanları kullanılacaktır.

 

b. Ayrıntılı bilgilendirme ve çevrimiçi ön başvurular, 27 Haziran- 13 Ağustos 2012 (Muhtemelen) tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr adresinden yapılacaktır.

 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

 

a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (Uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.

 

b. Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

 

c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

6. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Ön başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’nci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Emlak Teknikeri, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

 

a. Aday memur müracaat ve belge kontrol çizelgesi (TABLO-4),

 

b. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

 

c. Sınav sonuç belgesinin (Ön lisans/ortaöğretim mezunları için KPSS-2010, lisans mezunları için KPSS-2012) genel ağ (İnternet) çıktısı,

 

ç. Tercih unvanına göre unvanın hizasında yer alan niteliklere uygun “Öğrenim Belgesi”:

 

(1) Ortaöğretim mezunları için;

 

(a) Lise diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

 

(b) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar: Lise diplomasının fakülte/yüksekokul öğrenci işlerinden onaylı fotokopisini (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.) veya,

 

(c) Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar: Lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

 

(2) Lisans veya ön lisans mezunları için;

 

(a) Mezun olduğu okul diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

 

(b) Fakülte veya yüksek okul diplomasının noter onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

 

(c) Fakülte veya yüksek okul diplomasının yüksekokul onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini,

 

(ç) “Ölçme, Değerlendirme ve Eğitim Uzmanı” unvanı için lisans diplomasının yanında yüksek lisans diplomasının aslını ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

 

d. Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

 

e. Tercih unvanına göre lisans ve ön lisans mezunları için okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,

 

f. Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi (Fakülte veya yüksekokulda bilgisayar dersi aldığını transkript ile belgeleyen adaylardan MEB’den veya fakülteden onaylı bilgisayar kurs belgesi istenmeyecektir.),

 

g. Erkek adaylar İçin;

 

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

 

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

 

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

 

ğ. Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

 

h. İş Talep Formu (TABLO-5),

 

ı. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) (TABLO-6),

 

i. Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

 

j. Oniki (12) adet (Üç adet dosyada kalacak, dokuz adet adayın yanında bulunacaktır.) vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).

 

k. Adayların kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim ettiği belgeler, iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopisini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

 

l. Hazırlanacak belgelerden;

 

(1) TABLO-4’te bulunan “Aday Memur Müracaat ve Belge Kontrol Çizelgesi” ve TABLO-5’te bulunan “İş Talep Formu”nun çıktısını alarak, mavi tükenmez kalem ile dolduracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir.

(2) TABLO-6’da bulunan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda büyük harfle dolduracak, 3 (Üç) suret çıktı alarak fotoğraf yapıştıracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.).

 

 

7. SİVİL MEMUR ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

Adaylar aşağıda açıklanan ön başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

 

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

 

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

 

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

7. DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

8. DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

11. NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

 

12. CİLT NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

13. SAYFA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Sayfa Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

14. AİLE SIRA NU. :

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

15. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

 

16. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

17. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

18. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

19. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

20. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞİ/ÇOCUĞU:

Bu alana gazi veya şehit eşi/çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

 

22. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen ve nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizi tam, doğru ve açık olarak yazınız.

 

23. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

 

24. İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

 

25. İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

 

26. E-POSTA:

Size ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız (İşlemlerinizle ilgili bazı bilgiler/gelişmeler e-posta adresinize gönderilecektir.).

 

27. TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

 

28. TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kayıtlı olması önemlidir).

 

29. EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

30. EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

31. EĞİTİM DURUMU (ÜNİVERSİTE):

2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

32. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız (Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.).

 

33. YABANCI DİL SEVİYESİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

 

34. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yaptıysanız onu seçiniz.

 

35. TERHİS TARİHİ:

Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için : Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir (Ön lisans/ortaöğretim mezunları için 30 Nisan 2012, lisans mezunları için uygulamalı sınav ve/veya mülakatın son gününden (Tarihler daha sonra yayımlanacaktır.) sonra terhis olanlar başvuramaz).

 

Askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar da başvurabilirler. (657 sayılı Kanunu’nun 48’inci maddesi : Askerlik durumu bakımından, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

 

36. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

 

37. TERCİH ETTİĞİ UNVAN:

Tercih ettiğiniz unvanı/unvanları ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı/unvanları işaretleyiniz. (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıraları mülakat sınavı öncesinde adaylardan yazılı olarak alınacaktır.)

 

38. ADLİ SİCİL KAYDI:

Bu alana adli sicil kaydı ve/ veya adli sicil arşiv kaydınız var ise “Evet“, yok ise “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz (Evet işaretlediyseniz, uygulamalı sınav/mülakata gelirken mahkeme kararı vb. ilgili belgelerinizi yanınızda getiriniz.).

 

39. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK ÇALIŞMA DURUMU:

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olma durumunuza uygun olarak cevaplayınız.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 

a. Online Ön Başvuru Formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

 

b. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

 

c. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

 

ç. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Ön başvuru tarih aralığı süresince), başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 

d. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

 

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:

 

Tel Nu. : (0 312) 562 11 11

Belgegeçer (Faks) Nu. : (0 312) 411 60 50

E-posta : pertem@kkk.tsk.tr

 

 

TABLO–1 ÖN LİSANS/ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–2 LİSANS MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–3 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–4 ADAY MEMUR MÜRACAAT VE BELGE KONTROL ÇİZELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–5 İŞ TALEP FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–6 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

 

 

 

ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

 

 

ÖN LİSANS/ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

(2010 yılı KPSSP 93 ve KPSSP 94 puan türlerine göre müracaatlar 16 Mart-06 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.)

ALINACAK MEMUR KADROLARININ ALINACAK PERSONELİN
Alınacak İl/İlçe Sınıfı Unvanı Derece Sayı Cinsiyet KPSS Puan Türü ve Yılı Uygulamalı Sınav Aranacak Nitelikler
Ankara (1) SHS Anatomi Teknikeri 10 1 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Adli Tıp, Ameliyathane, Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri, Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi veya Patoloji bölümü mezunu olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1) SHS Anestezi Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (3) GİHS Arşiv ve Evrak İşlem Memuru 10 3 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İşletme veya İşletmecilik Bölümü mezunu olmak.
Ankara (6), Erzurum (1), Hakkari (1), İstanbul Anadolu Yakası (1), Muğla Bodrum Imsık (1), Tunceli (1), Van Erciş (1) YHS Aşçı 10 12 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Ön Lisans veya 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının herhangi bir alanından mezun olmak ve 3308 Sayılı Kanuna göre Aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, veya Yemek Pişirme Teknikleri bölümü mezunu olanlardan Ustalık veya Kalfalık belgesi aranmayacaktır.).
Ankara (2) YHS Bahçıvan 13 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve Bahçıvanlık dalında 3308 Sayılı Kanuna göre Ustalık veya Kalfalık Belgesine sahip olmak.
Ankara (3) İzmir (1) YHS Berber 13 4 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 Sayılı Kanuna göre veya MEB’den onaylı Erkek Berberliği / Kuaförlüğü dalında Ustalık veya Kalfalık belgesine/sertifikasına sahip olmak.
Ankara (2) THS Bilgisayar / Bilgisayar Bakım Teknikeri 9 2 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojisi veya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü mezunu olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1) SHS By-Pass Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Perfüzyon bölümü mezunu olmak.
Bursa (1) THS Elektrik Teknikeri 9 1 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 yıllık meslek yüksekokullarının elektrik teknikerliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), Malatya (1), Kırklareli Pınarhisar (1) THS Elektronik Teknisyeni 12 3 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okulların Elektronik veya Elektrik-Elektronik alanlarının birinden mezun olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1), İzmir (2) THS Emlak Teknikeri 9 3 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Emlak ve emlak yönetimi, tapu ve kadastro, harita, harita kadastro veya harita teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Ankara (2), Ankara Polatlı (1), Çanakkale Gökçeada (1), Diyarbakır (1), Diyarbakır Ergani (1), Edirne Süloğlu (1), Elazığ (1), Erzincan (1), Gaziantep (1), Hakkari (1), Isparta Eğirdir (1), İstanbul Hadımköy (1), Kars (1), Kırklareli Babaeski (1), Muş (1), Osmaniye (1), Sivas (1) THS Elektrik Teknisyeni 12 18 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve dengi okulların elektrik, elektrik-elektronik alanlarının birinden mezun olmak.
Ankara (4) YHS Garson 12 4 E / B KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Turizm ve Otelcilik Liselerinin Otelcilik ve Turizm, Turizm veya Otel İşletmeciliği, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Host ve Hosteslik, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Mezunu Olmak.
Ankara (1) GİHS Güvenlik Görevlisi (Bayan) 10 1 B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma, Güvenlik veya Savunma ve Güvenlik bölümü mezunu olmak.
Ankara (4), İstanbul Anadolu Yakası (1), İzmir (1) Diyarbakır (1), Erzurum (1), Kayseri (1) YHS Hademe / Hizmetli (Erkek) 13 9 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
Ankara (4) YHS Hizmetli (Bayan) 13 4 B KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
Ankara (1), İstanbul Anadolu Yakası (1) YHS Hizmetli (Yaşlı Bakıcısı) 12-13 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1) SHS Hemodiyaliz Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Diyaliz bölümü mezunu olmak.
Van (1) DHS İmam – Gassal 12 1 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve dengi okulların İmam Hatip Programı mezunu olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (1), Van (1) THS Kalorifer Brülör Teknisyeni 12 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Olkulların Sıhhi Tesisat, Isıtma-Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) veya Tesisat teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), bölümü mezunu olmak.
Ankara (3), Erzurum (1), İstanbul Anadolu Yakası (1), Malatya (1), Sivas (1) YHS Kaloriferci 13 7 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve MEB’den onaylı ateşçi sertifikasına sahip olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (1) THS Klima Teknisyeni 12 1 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okulların Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (Soğutma Sistemleri Dalı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (Klima Sistemleri Dalı) veya Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (Merkezi Klima Sistemleri Dalı), bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) YHS Nalbant 13 1 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 sayılı Kanuna göre dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. Nalbantlıkla ilgili diploma ibraz edenlerden ustalık veya kalfalık belgesi istenmeyecektir.
Van (1) SHS Sterilizasyon Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak ve Sterilizasyon dalında kurs görmüş olmak veya Ön Lisans Eğitimi esnasında Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Dersi almış olduğunu belgelemek.
Ankara (1), Ağrı (1), Van (3), Gölcük (1) GİHS Muhasebe ve Özlük Hakları Memuru 10 6 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, Bilgisyar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme veya İşletmecilik bölümü mezunu olmak.
Ağrı Doğubayazıt (1), Çankırı (1), Erzincan (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Hakkari (1), Isparta (1), Isparta Eğirdir (1), İstanbul Hadımköy (1), İzmir (1), Kocaeli Kandıra (1), Sakarya (1), Şırnak Cizre (1), Tekirdağ (1) THS Sıhhi Tesisat Teknisyeni 12 14 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okulların Sıhhi Tesisat, Isıtma-Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) veya Tesisat teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), bölümü mezunu olmak.
Ankara (5), İstanbul Anadolu Yakası (2), İstanbul Avrupa Yakası (1), Diyarbakır (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Van (1), Erzincan (1), Sarıkamış (1), Ardahan (1) SHS Tıbbi Sekreter 10 15 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunu olmak.
Ankara (6) GİHS Veznedar-Kasiyer 10 6 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, Bilgisyar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme veya İşletmecilik bölümü mezunu olmak.
Ankara (2), Ağrı (1), Kars Sarıkamış (1), Gaziantep (1) GİHS Zabıt Katibi 10 5 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Microsoft Word programından uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Adalet Meslek Yüksek Okulu veya Adalet ön lisans programı mezunu olmak.
Osmaniye (1) Ağrı Patnos (1) YHS Bekçi 13 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise veya dengi okul mezunu olmak ve 5188 sayılı Kanuna göre Valiliklerce onaylı silah taşımaya yetkili Özel Güvenlik Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN NOT:

* Belirtilen puan türlerinde taban puan 40’tır. Asgari 40 puan alan adaylar başvuru yapabilecektir.

* Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

* İhtiyaç duyulması halinde ön Lisans ve ortaöğretim mezunlarından tamamlanamayan kontenjanlar ile yeni belirlenecek/ilave kontenjanlar; TABLO-2’de belirlenen (Lisans mezunlarının 27 Haziran-13 Ağustos 2012 [Muhtemelen] tarihleri arasında başvuru yapabileceği) kontenjan listesi içine ithal edilebilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

LİSANS MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

(2012 yılı KPSSP 03 puan türüne göre müracaatlar 27 Haziran-13 Ağustos 2012 [Muhtemelen] tarihleri arasında yapılacaktır.)

ALINACAK MEMUR KADROLARININ ALINACAK PERSONELİN
Alınacak İl/İlçe Sınıfı Unvanı Derece Sayı Cinsiyet KPSS Puan Türü ve Yılı Uygulamalı Sınav Aranacak Nitelikler
Ankara (1) THS Bilgisayar Mühendisi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), Sakarya (1) THS Çevre Mühendisi 8 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların çevre mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) SHS Diyetisyen 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) SHS Eczacı 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Eczacılık bölümü mezunu olmak.
Ankara (4) THS Elektronik Mühendisi 8 4 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (6) SHS Fizyoterapist 8 6 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) GİHS Hukuk Uzmanı 9 1 E/B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Hukuk lisans programından mezun olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.
Ankara (1), Çanakkale Gelibolu (1), Erzurum (1), Kocaeli (1), Tekirdağ Çorlu (1) THS İnşaat Mühendisi 8 5 E KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) THS İstatistikçi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olmak.
Ankara (1) GİHS Kanunlar ve Kararlar Uzmanı 9 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Hukuk lisans programından mezun olmak.
Ankara (1) THS Kimya Mühendisi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların kimya mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) THS Kimyager 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların kimya bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), İstanbul Avrupa Yakası (1) THS Kütüphaneci 8 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dökümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, veya Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunu olmak.
Çanakkale Gelibolu (1), İstanbul Hadımköy (1) GİHS Maaş Mutemedi 9 2 E KPSSP 03 (2012 Yılı) Microsoft Word ve Excel programlarından uygulamalı sınav yapılacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların ekonomi ve finansman, iktisat, işletme/işletmecilik, işletme ekonomisi, işletme yönetimi, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, maliye veya maliye muhasebe lisans programından mezun olmak ve MEB’den veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
Ankara (3), Balıkesir (1), Erzurum (1), Hatay İskenderun (1), İzmir (1), Kayseri (1), Tekirdağ Çorlu (1) GİHS Mal Hesap Sorumlusu 9 9 E KPSSP 03 (2012 Yılı) Microsoft Word ve Excel programlarından uygulamalı sınav yapılacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okullarınekonomi ve finansman, iktisat, işletme/işletmecilik, işletme ekonomisi, işletme yönetimi, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, maliye veya maliye muhasebe lisans programından mezun olmak ve MEB’den veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (2), İstanbul Avrupa Yakası (1), Erzurum (1) GİHS Mali İşlemler Uzmanı 9 4 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Maliye, Muhasebe, İşletme, İktisat, Ekonomi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-iktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri veya Maliye-Muhasebe bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), Çorlu (1) GİHS Muhasebeci 9 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Finans, Maliye, Maliye-Muhasebe, Ekonomi ve Finans, Muhasebe Bilgi Sistemleri Programından Mezun Olmak. Lisans mezunu olup, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı” olan adaylardan yukarıda belirtilen programlardan mezun olma şartı aranmayacaktır.
Hakkari (1) GİHS Mütercim (Farsça) 9 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Okuma, dinleme, konuşma ve yazma sınavları yapılacaktır Herhangi bir lisans programından mezun olmak ve yapılacak olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma sınavlarından başarılı olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (1) THS Müze Rehberi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Arkeoloji, Klasik Arkeoloji veya Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (2) GİHS Ölçme, Değerlendirme ve Eğitim Uzmanı 9 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okul mezunu olmak ve “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” veya “Eğitim Bilimleri” alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Ankara (2), İstanbul Anadolu Yakası (1), İstanbul Hadımköy (1), İzmir (1) SHS Psikolog 8 5 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Psikoloji bölümü nezunu olmak.
Ankara (1) SHS Teknik Şartname Uzmanı 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Eczacılık bölümü mezunu olmak.
Ankara (2) GİHS Uluslararası İlişkiler Uzmanı 9 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyasat ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olmak ve İngilizce bilmek (KPDS Notu 60 ve üzeri olmak veya eşdeğer uluslararası geçerli sınav notu olmak.).
İstanbul Avrupa Yakası (5), İstanbul Anadolu Yakası (1) GİHS Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 9 6 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Microsoft Word, Excel ve Power Point programlarından uygulamalı sınav yapılacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların İktisat, İşletme, Ekonomi, Kamu Yönetimi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İşletmecilik, İş İdaresi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olmak ve MEB’den veya Fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
Ankara (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), İstanbul Anadolu Yakası (2), İzmir (1) SHS Veteriner 8 6 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır Fakültelerin Veterinerlik bölümü mezunu olmak.

LİSANS MEZUNLARI İÇİN NOT:

* Belirtilen puan türlerinde taban puan 40’tır. Başvurular, 2012 yılı KPSS sonuçlarına göre yapılacaktır. Adayların lehine olması maksadıyla başvuru tarih aralığı uzun tutulmuştur. 2012 KPSS’den asgari 40 puan alacağını değerlendiren adaylar, yukarıda belirtilen unvanlara başvurabileceklerdir.

* Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecek ve 27 Haziran-13 Ağustos 2012 (Muhtemelen) tarihleri arasında güncellenmiş olarak yeniden ilan edilecektir. İhtiyaç duyulması halinde ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından temin edilemeyen veya yeni belirlenen kontenjanlar, yukarıdaki lisans mezunları kontenjan çizelgesi içine ithal edilebilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

* Transkriptinde bilgisayar ile ilgili ders almış olduğunu belgeleyenlerden, MEB’den veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikası istenmeyecektir.

Aranan Terimler:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı 2012

Çarşamba, 14 Mar 2012 15 yorum

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ADAYLARI İÇİN BAŞVURU KILAVUZU

1. Adaylarda Aranacak Nitelikler:

Halen askerlik hizmeti devam edenler ile askerlik hizmetini tamamlayanlardan, terhis tarihi üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, müteakip maddelerdeki nitelikleri taşımaları halinde başvuru yapabileceklerdir.

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru tarihi itibariyle, 26 yaşından gün almamış olmak (12 Mart 1987 ve sonrası doğanlar),

c. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ç. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Mart 2009 ve sonrası terhis olanlar),

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için 01 Ekim 2012 tarihi itibariyle terhis olacak olmak (Askerlik hizmetini yapmayanlar ile tecilli olan adayların başvuruları reddedilecektir.),

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

f. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

g. Yapılacak yazılı sınav ve seçim aşamalarında başarılı olmak,

ğ. Askerî hastanelerden “Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,

h. İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,

ı. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikle ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

j. En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak.

NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

2. Adayların Başvuru Esasları:

a. Askerlik hizmeti devam eden genel ve özel nitelikleri taşıdığı tespit edilen adaylar dilekçe ile şahsi dosyalarının bulunduğu ilk amirlerine, askerlik hizmeti sona eren adaylar ise direkt olarak www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru yapabilecek ve seçim aşamalarına gelirken doldurmuş oldukları dilekçeyi beraberinde getireceklerdir.

MUHDE Dilekçe: Askerlik hizmeti devam edenler için örnek olarak hazırlanmıştır.

MUHDE dilekçe örneği için tıklayınız.

MUHSE Dilekçe: Askerlik hizmeti sona erenler için örnek olarak hazırlanmıştır.

MUHSE dilekçe örneği için tıklayınız.

b. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık ve benzeri nedenlerden dolayı başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkanı tanınmayacaktır.

c. Halen askerlik hizmetini yapmakta olan adayların durumu, müracaatların ilk toplandığı makamlarda teşkil edilecek 3 (üç) kişilik bir heyet tarafından incelemeye tabi tutulacaktır. Bu heyetler:

(1) Müstakil tabur ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı bulunduğu bölük (batarya) komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük (batarya) komutanı ve isteklinin bölüğünden bir astsubay, (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

(2) Alay/Grup ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve bölük (batarya) komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

(3) Askeri kurumlarda; kurum amiri tarafından belirlenecek istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan,

(4) Tugay, eşidi ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı, müstakil bölük ve eşidi birlikler ile askeri kurumlarda, Kurmay Başkanlıkları tarafından veya Kurmay Başkanı tarafından yetki verilen amirlerce belirlenecek, istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan oluşturulacaktır.

ç. Değerlendirme heyeti incelemeyi bitirdikten sonra her aday için;

(1) Nitelik Belgesi tanzim edecek,

Nitelik belgesi örneği için tıklayınız.

(2) Nitelik Belgesi toplam notu % 80 ve yukarı olanlardan başvuru dilekçesi alacak,

(3) Hakkında olumlu kanaat edinilen ve % 80 ve yukarısında nitelik belgesi puanı olan adayların, nitelik belgesi ve başvuru dilekçesini, yapılacak yazılı sınavlarda başarılı oldukları ve seçim aşamalarına çağrıldıkları takdirde, seçim aşamalarında kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylarla birlikte göndermek üzere, şahsi dosyasında muhafaza edilmesini sağlayacaktır. Hakkında olumlu kanaat edinilen adayın, internet üzerinden başvurması sağlanacak, adayların elektronik ortamdaki başvuruları, ilgili Birlik Komutanları tarafından kontrol edilecektir. Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacaktır.

d. Seçim aşamaları 16 Temmuz – 19 Temmuz 2012 tarihleri arasındadır. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan 16 Temmuz 2012 tarihinden önce terhis olacak adayların belgeleri (nitelik belgesi ve başvuru dilekçesi); ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile, Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı (Gaziemir/İZMİR)’na gönderilecektir.

e. Başvurusu kabul edilen adaylara, 11 Mayıs 2012 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden yazılı sınava çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden durumunu takip ederek hareket etmesi, kendi sorumluluğu olarak kabul edilecektir. Bu husus, ilgili Birlik Komutanları tarafından adaya hatırlatılacaktır.

f. Sınav tarihinde ve/veya yerinde bir değişiklik olması halinde, yeni sınav tarihi ve yeri www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaya, ayrıca tebligat yapılmayacak olup, sorumluluk tamamen adaya aittir.

g. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 12:00’dır.

3. Yazılı Sınavlara İlişkin Genel Esaslar:

a. Başvurusu kabul edilen adaylar ve sınava gelirken getirecekleri belgeler, 11 Mayıs 2012 Cuma günü, www.tekok.edu.tr internet adresimizden duyurulacaktır.

b. Genel Kültür ve Genel Yetenek yazılı sınavları 27 Mayıs 2012 Pazar günü yapılacaktır.

(1) Genel Kültür Sınavında; adayların Atatürkçülük, İnkılap Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası kurumlar ve antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vb.), Türkiye coğrafyası, vatandaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgileri ölçülür. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde 50 sorudan oluşmaktadır.

(2) Genel Yetenek Sınavı, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere, iki bölüm halinde 25’er sorudan oluşur. Her iki yetenek bölümünde de adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülür. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde 50 sorudan oluşmaktadır.

(3) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her iki sınavdan da en az 70 puan alınması gerekmektedir.

c. Adaylar yazılı sınavlardan sonra birliklerine dönecekler, sonuçlar ve başarılı olanların diğer seçim aşamalarına nerede ve ne zaman katılacağı 15 Haziran 2012 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden açıklanacaktır.

4. Seçim Aşamalarına İlişkin Genel Esaslar:

a. Ön Sağlık Muayenesi:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen ve tedavi edilmesine rağmen, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık niteliği kazandırılamayacak olan, fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek için yapılmaktadır. Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine tabi tutulacaktır. Bu muayenede, adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiş olup, diğer nitelikler söz konusu yönetmelikte belirtilmiştir:

(1) Sağlık durumu itibariyle, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık v.b.),

(2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlılık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz bulunmamak,

(3) En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak (Boy ölçümleri çıplak ayak ile yapılmaktadır.),

Boy-Kilo Tablosu

Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)
168 73 54 190 94 69
169 74 54 191 95 70
170 75 55 192 96 70
171 76 56 193 97 71
172 77 56 194 98 72
173 78 57 195 99 72
174 79 58 196 100 73
175 80 58 197 101 74
176 81 59 198 102 75
177 81 60 199 103 75
178 82 60 200 104 76
179 83 61 201 105 77
180 84 62 202 106 78
181 85 62 203 107 78
182 86 63 204 108 79
183 87 64 205 109 80
184 88 64 206 110 81
185 89 65 207 111 81
186 90 66 208 112 82
187 91 66 209 114 83
188 92 67 210 115 84
189 93 68

(4) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,

(5) Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,

(6) Duymasında bir kusuru bulunmamak,

(7) Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurların bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi,

(8) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(9) Kendisinde veya ail

e bireylerinde frengi vb. hastalık bulunmamak,

(10) Sara, enurezis, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak.

b. Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi:

(1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine tabi tutulacaktır. Test; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılır.

(2) Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanını geçemeyen adaylar elenir.

Puanlama tablosu için tıklayınız.

c. Mesleki Uygulama Sınavı:

(1) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testinde başarılı olan adaylar, Mesleki Uygulama Sınavına tabi tutulacaktır. Mesleki Uygulama Sınavı; branşla ilgili araç, gereç, silah ve cihaz üzerinde uygulamalı olarak yapılır.

(2) Değerlendirme; 100 tam puan üzerinden, Güvenlik Okul Komutanlığının belirleyeceği konularda ve puanlama cetveli esaslarına göre yapılır. Başarılı olmak için, 30 puan ve üzerinde not almak gerekmektedir.

ç. Karar Mülakatı:

Uzman erbaş adaylarının, davranış ve düşünceleri hakkında arzu edilen, testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerin öğrenilmesi ve yazılı olarak değerlendirilmesi amacıyla, mülakat teknikleri eğitimi veya kursu görmüş personelden oluşan bir komisyon marifetiyle yüz yüze yapılan görüşmedir.

d. Hastaneye Sevk İşlemleri:

(1) Askerlik hizmeti sona eren adaylardan, Karar Mülakatı neticesinde başarılı olan adaylar “Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla; İzmir, Eskişehir ve Etimesgut (Ankara) Asker Hastanelerine sevk edilirler. Askerlik hizmeti devam eden adaylar ise “Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla, en yakın askeri hastaneye sevk edilmek üzere, birliklerine geri gönderilir.

(2) Hastanelerden olumlu sağlık raporu alan adaylar, almış oldukları ön muayene raporlarını, öncelikle aşağıdaki faks numarasına gönderecekler, müteakiben PTT, kargo ya da elden teslim edilmek üzere, Hava Teknik Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’na göndereceklerdir.

e. Değerlendirme ile İlgili Esaslar:

(1) Hastane muayenesi sonucunda, ‘’Piyade sınıfında uzman erbaş olur’’ kararlı sağlık raporu alan adaylar arasından, güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlananların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

(2) Performans puan sıralamasına göre, ihtisas bazında belirlenen asıl ve yedek aday isim listeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanması müteakip, eğitime katılış tarihlerini içerecek şekilde internet üzerinden yayımlanacaktır.

İrtibat İçin;

Basın ve Halkla İlişkiler Kısmı : 0-232-251 16 00 / 4193 Faks : 0-232-251 92 78

0-232-251 79 29

Uzman Erbaş Temin Kısmı : 0-232-251 16 00 / 4187

UYARI: Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

NOT: Bu kılavuz, genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup, Hv.K.K.lığının her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

_______________________________________________

Aranan Terimler: