arama sonuçları

kelime: ‘onlisans mezunu memur alim ilani’

İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alım İlanı

Çarşamba, 22 Oca 2014 1 yorum

İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı

Adalet Bakanlığı 600 infaz koruma memuru alacak. Başvurular 10 ila 17 Ocak tarihleri arasında alınacak.

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı

1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9-10 ve 11’inci dereceli kadrolara Ek-1 listede belirtilen yerler için 600 erkek infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alınacaktır.

2. Sözlü sınav ve mülakata, lisans mezunları için 2012- KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012- KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olanlar başvuru yapabileceklerdir.

3. Başvurular 10 Ocak 2014 tarihinde başlayıp, 17 Ocak 2014 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı Ek-1 listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir.

Adaylar sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.

4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata; merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;

Ek-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrencisi adayı çağrılacaktır.

Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 30 Ocak 2014 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

5. Sınav yeri: Ek-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.

6. Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 4 Şubat 2014 ve devam eden günlerde yapılacaktır.

Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazananlar 7 Şubat 2014 tarihinde ilan edilecektir.

7.Sözlü sınav ve mülakat : 24 Şubat 2014 ve devam eden günlerde yapılacaktır.

Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle boy-kilo ölçümü ile sözlü sınav ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:

a) EK-2 Başvuru Formu,

b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,

c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,

d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,

e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

9. İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 170 cm boyunda olmak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13′ten fazla, 17′den az olmamak.(örneğin; 170 boyunda olan bir adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması gerekmektedir. )

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17 Ocak 2014 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (lisans mezunları için 07 Temmuz 1982 ve sonrası, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1982 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvurabileceklerdir.)

10. Sözlü Sınav ve Mülakat;

A) Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

c) Genel kültür 40,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya birkaçından soru sorulacaktır.

B) Mülâkat;

a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

11. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.

12. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;

a) Adli sicil ve arşiv kaydı bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, (güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 4 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu form Komisyonlarca onaylanacaktır.)

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

f) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

13.Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve kayıt tarihi www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kayıt süresi beş gündür. Süresinde kayıt yaptırmayanların hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmeyecektir. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır.

14. Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.

15. Özel Hükümler;

a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan tarihi itibariyle 231,00 TL) aylık harçlık ödenecektir.

b) Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.

c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.

d) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.

e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

D U Y U R U L U R

Öğrenci alınacak yerler ile sınav yapacak komisyonları gösterir liste

Kaynak: memurlar.net

kaynak: ınternet

Categories: Personel Tags:

Adalet Bakanlığı İcra Katibi Alım İlanı

Salı, 21 Oca 2014 3 yorum

Adalet Bakanlığı İcra Katibi Alımı

Adalet Bakanlığı 604 icra katibi alacak. Başvurular 20 ila 31 Ocak tarihleri arasında alınacak.

Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 604 adet icra kâtibi alınacaktır.

1-) Genel Şartlar

İcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2012) yapıldığı 2012 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1977 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2012’de lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

Adaylar 20 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasında;

a) İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği,

c) KPSS-2012 sınav sonuç belgesi,

d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası

ile birlikte sınav birimlerine veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele postayla (APS) ilgili sınav birimine gönderilecektir.

Adaylar, sadece bir sınav biriminin yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla sınav birimine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, sınav kazanılmış olsa dahi bu şekilde sınava girenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

4-) Uygulama Sınavı, Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavları ilgili sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 1 Mart 2014 Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavların bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sınav giriş belgeleri ilgili sınav birimlerinden alınacaktır.

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak, imlâ kurallarına riayet edilmek ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınav yeri ve zamanı, sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

6-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar sözlü sınav tarihinden önce;

a) 6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

b) Mal Bildirimi Formu,

c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

ilgili sınav birimlerine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

7-) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

8- ) Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi ilgili sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

9-) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından, sınav birimlerince oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen kadrolara atanacaktır.

Duyurulur.

EKİ:

1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

Kaynak: memurlar.net

Categories: Personel Tags:

SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Pazartesi, 30 Eyl 2013 yorum yok

SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanıSGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı
SGK 281 önlisans, 100 lisans mezunu olmak üzere 381 sözleşmeli personel alımı yapacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIMI İLANI

Kurumumuz Ankara ilinde istihdam edilmeküzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre, lisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP3), önlisans mezunları için ise (KPSSP93) puan türleri esas alınarak lisans mezunu 100, önlisans mezunu 281 olmak üzere toplam 381 sözleşmeli büropersoneli alınacaktır.

2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

2.1-Adayların;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, gerekmektedir.

2.2- Ekte belirtilen lisans veya önlisans programlarından son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak. (Birden fazla programdan mezun olanlar için, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girerken tercihettikleri ÖSYM veri tabanında kayıtlı program esas alınacak olup, diğer programlar değerlendirmeyealınmayacaktır.)

2.3- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak

3- BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1- Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden, posta veya e-mail yoluylayapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

3.2-Adaylar, www.sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinde bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu SözleşmeliBüro Personeli Başvuru Formu” alanına erişerek buradaki ilgili alana TC Kimlik numaralarını girecekler, “Kontrol Et” butonunu tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri doldurarak “Kaydet” butonunu tıklayacaklar ve bilgileri kaydedeceklerdir. (Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa “Vazgeç” butonunu tıklayarak geri dönülüp düzeltme yapılabilecektir.) Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra “Onayla” butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. BaşvurununKurumumuza ulaştığından emin olmak için “Başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır” ifadesini ekrandagörmek gerekmektedir. Bu aşamada “Başvuru Formu Yazdır” butonunu tıklayarak bir çıktı alınacak ve bu çıktı saklanacaktır.

3.3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3.4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

4- YERLEŞTİRME İŞLEMİ

4.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve süresi içerisinde başvuru yapan adayların KPSS puanlarına göre lisans ve önlisans olarak en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılarak, lisans mezuniyetine göre 100 asıl ve 50 yedek, önlisans mezuniyetine göre 281 asıl, 140 yedek adayın listesi ve asıl listede yer alan adaylardan atamalarına esas olmak üzere teslim edecekleri belgeler Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir 4.2-Asıl adaylardan çeşitli nedenlerle görevlerine başlamayanların yerine yedek adaylardan yapılacak atama ile ilgili duyuru Kurum internet sitesinden bilahare yapılacaktır.

4.3- Yerleştirme işleminde, adayların ibraz etmiş oldukları bilgilerin tutarlılığı kontrol edilecek olup, bilgilerde tutarsızlık tespit edildiği takdirde yerleştirme işlemi iptal edilecektir

4.4- Yerleştirme işlemlerinde puanı eşit adaylar arasından mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

5- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER

5.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

5.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan lisans ve önlisans mezunu sözleşmeli büro personeline aylık brüt 1550,57 TL sözleşme ücreti ile aylık brüt 620,08 TL ek ödeme olmak üzere toplam brüt 2170,65 TL ödeme yapılacaktır. (Aylık brüt ücret tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi kesilmektedir.) İrtibat telefonları: 0 312 207 84 28-29

EK:Başvuru Yapabilecek lisans ve önlisans programları

BAŞVURU YAPABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

SIRA NO BÖLÜMLER

1 Aktüarya/Aktüerya

2 Aktüerya Bilimleri

3 Amerikan Dili ve Edebiyatı

4 Bilgi Teknolojileri

5 Bilgi ve Belge Yönetimi

6 Bilgisayar

7 Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği/Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

8 Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi

9 Bilgisayar Mühendisliği

10 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

11 Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

12 Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

13 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri14Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi

15 Bilişim Sistemleri Mühendisliği

16 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

17 Büro Yönetimi ve Sekreterlik

18 Ekonometri

19 Ekonomi ve İdari Bilimler/Ekonomi ve idari BilimlerProgramları20Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları

21 Elektrik Mühendisliği

22 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği

23 Endüstri Mühendisliği

24 Endüstri Sistemleri Mühendisliği

25 Fotoğraf ve Grafik Sanatlar

26 Gazetecilik

27 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

28 Gıda Mühendisliği

29 Halkla ilişkiler

30 Halkla ilişkiler ve Tanıtım

31 İç Mimari ve Çevre Tasarımı

32 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

33 İdari Bilimler

34 İngiliz Dil Bilimi

35 İngiliz Dili

36 İngiliz Dili ve Edebiyatı

37 İngiliz Dili ve Kültürü

38 İnsan Kaynakları Yönetimi

39 İnşaat Mühendisliği

40 İstatistik

41 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

42 Kimya Mühendisliği

43 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

44 Kontrol Mühendisliği

45 Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

46 Kütüphanecilik

47 Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları

48 Makine Mühendisliği

49 Maliye-Muhasebe

50 Matematik

51 Matematik ve istatistik

52 Matematik-Bilgisayar Programcılığı

53 Medya ve İletişim

54 Medya ve İletişim Sistemleri

55 Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

56 Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

57 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

58 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

59 Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-ingilizce)

60 Psikoloji

61 Psikolojik Danışma ve Rehberlik / Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık

62 Radyo ve Televizyon / Radyo-TV

63 Radyo, Sinema ve Televizyon / Radyo, Televizyonve Sinema / Radyo-Televizyon, Sinema

64 Radyo, TV ve Sinema

65 Radyo-TV-Sinema

66 Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar

67 Rehberlik

68 Sağlık Kurumları İşletmeciliği

69 Sağlık Kurumlan Yöneticiliği

70 Sağlık Yönetimi

71 Sinema ve Televizyon

72 Sinema-TV

73 Sinema-TV Fotoğraf / Sinema-TV-Fotoğraf

74 Sistem Mühendisliği

75 Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet

76 Sosyoloji

77 Tarih

78 Tarih Öğretmenliği

79 Turizm İşletmeciliği

80 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik / Turizm İşletmecilikve Otelcilik

81 Turizm ve Otel İşletmeciliği

82 Turizm ve Otelcilik

83 Yazılım Mühendisliği

84 Yönetim Bilişim Sistemleri

85 Yönetim ve Organizasyon

BAŞVURUYAPABİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARISIRA NOBÖLÜMLER

1 Adalet

2 Adalet Meslek Yüksekokulu

3 Banka ve Sigorta Yönetimi

4 Bankacılık ve Sigortacılık

5 Basım ve Yayın Teknolojileri

6 Basın ve Yayıncılık

7 Bilgi Güvenliği Teknolojisi

8 Bilgi işlem

9 Bilgi Teknolojileri

10 Bilgi ve İletişim Teknolojileri /Bilgisayar

11 Bilgi Yönetimi

12 Bilgi Yönetimi (İnternet)

13 Bilgisayar

14 Bilgisayar Donanımı

15 Bilgisayar Programcılığı

16 Bilgisayar Programcılığı (İnternet)

17 Bilgisayar Programlama

18 Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri

19 Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi

20 Bilgisayar Teknolojisi

21 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

22 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

23 Bilgisayarlı Muhasebe ve Veri Uygulama

24 Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

25 Büro Yönetimi

26 Büro Yönetimi ve Sekreterlik

27 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

28 Elektrik-Elektronik

29 Elektrik-Elektronik Teknikerliği

30 Elektronik Haberleşme

31 Elektronik Haberleşme Teknolojisi

32 Emlak ve Emlak Yönetimi

33 Finans

34 Finans ve Muhasebe

35 Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı

36 Grafik

37 Grafik Tasarımı

38 Grafik ve Reklamcılık

39 Grafik-Grafik Tasarımı

40 Hastane Yönetimi ve Organizasyon

41 İletişim ve Halkla İlişkiler

42 İnsan Kaynakları

43 İnsan Kaynakları Yönetimi

44 İnşaat

45 İnşaat Teknikerliği

46 İnşaat Teknolojisi

47 İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı

48 İnternet ve Ağ Teknolojileri

49 İşletme

50 İşletme Yönetimi

51 İşletmecilik

52 İşletme-Muhasebe

53 Kuaförlük

54 Matbaacılık ve Baskı Teknikleri

55 Muhasebe

56 Muhasebe ve Veri Uygulamaları

57 Radyo TV Yayımcılığı / Radyo-TV Yayımcılığı

58 Radyo TV Yayıncılığı

59 Radyo ve Televizyon Programcılığı / Radyo-Televizyon Programcılığı

60 Radyo ve Televizyon Yayımcılığı

61 Radyo ve Televizyon Yayımcılığı / Radyo-TelevizyonYayımcılığı

62 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

63 Sağlık Yönetimi

64 Sekreterlik

65 Sosyal Bilimler

66 Sosyal Güvenlik

67 Sosyal Hizmetler

68 Turizm işletmeciliği

69 Turizm işletmeciliği ve Otelcilik

70 Turizm ve Konaklama işletmeciliği

71 Turizm ve Otel İşletmeciliği

72 Turizm ve Otelcilik / Turizm-Otelcilik

73 Turizm ve Seyahat Hizmetleri

74 Turizm ve Seyahat işletmeciliği

75 Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği

76 Yiyecek İçecek işletmeciliği / Yiyecek ve içecekişletmeciliği

Kaynak: memuruz.net

Son aramalar:

kaynak: Personel Alımı 2014

Aranan Terimler:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Alım İlanı 2013

Pazar, 13 Oca 2013 1 yorum
Gümrük_ve_Ticaret_BakanlığıGTB (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) 6 VHKİ, 42 avukat, 1000 muhafaza memuru, 200 muayene memuru, 35 icra memuru, 305 memur, 80 bilgisayar işletmeni, 8 tekniker, 54 teknisyen, 10 kaptan, 4 makinist, 14 sofor, 12 anbar memuru, 10 veznedar, 11 satış memuru olmak üzere toplam 1791 personel alımı yapacak. İşkurdan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; devamını oku…

Aranan Terimler:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil memur alımı

Cumartesi, 19 May 2012 21 yorum

Hava Kuvvetlerine çeşitli unvanlara sivil memur alımı yapılacak. Başvurmak isteyen adayların 1 Haziran’a kadar başvurması gerekmektedir.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2012 YILI BİRİNCİ MEMUR ALIM DUYURUSU

1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarındaistihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

2. ALIM YAPILACAK MEMUR KADRO UNVANLARI

Sınıfı Kadro Unvanı (İhtisası) Adaylarda Aranılan Nitelikleri KPSS Puan Türü ve Notu Cinsiyeti Personel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçe Sayı
GİHS Hukuk Uzmanı • Hukuk Fakültesi mezunu olmak KPSS-P3 En Az 60 Erkek Ankara 1
GİHS Zabıt Katibi (2) • 2 Yıllık Adalet MYO veya Adalet Ön Lisans Programı mezunu olmak KPSS-P93 En Az 70 Bayan / Erkek Ankara Eskişehir Diyarbakır 2
GİHS İngilizce Çevirmen • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dili ve Karşılaştırılmalı Edebiyatı, Mütercimlik -Tercümanlık (İngilizce) bölümü mezunu olmak • KPDS notu en az 70 olmak KPSS-P3 En Az 70 Bayan / Erkek Adana 1
THS Çevre Mühendisi • Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olmak KPSS-P3 En Az 60 Bayan / Erkek Ankara Kayseri 2
THS Elektrik Mühendisi • Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak KPSS-P3 En Az 60 Erkek KayseriBandırma(Balıkesir) Merzifon(Amasya) Malatya Diyarbakır Adana 3
THS İnşaat Mühendisi • İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak KPSS-P3 En Az 60 Erkek Ankara Konya Merzifon(Amasya) Diyarbakır Adana 3
THS Mimar • Mimarlık bölümü mezunu olmak KPSS-P3 En Az 70 Bayan / Erkek Ankara 1
THS Makine Mühendisi • Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak KPSS-P3 En Az 75 Bayan / Erkek Ankara 1
THS Harita Kadastro Teknikeri • 2 Yıllık MYO Harita Kadastro Bölümü mezunu olmak KPSS-P93 En Az 70 Erkek Kayseri Ankara İzmir Eskişehir 2
THS Makine Teknisyeni (3) ‘ • Lise Dengi / 2 Yıllık Yüksek Okulların Makine, Makine Teknoloji bölümü mezunu olmak KPSS-P93 KPSS-P94 En Az 60 Erkek Kayseri Merzifon(Amasya) 1
THS İnşaat Teknisyeni (Duvarcı-Betoncu) • Lise Dengi Okulların İnşaat ile ilgili bölümlerinden mezun olmak KPSS-P94 En Az 50 Erkek Kayseri İstanbul (Anadolu) Ankara Eskişehir Çardak(Denizli) Diyarbakır 3
THS Elektrik Teknisyeni (3) • Lise Dengi/2 Yıllık Yüksek Okulların Elektrik bölümü mezunu olmak KPSS-P93 KPSS-P94 En Az 65 Erkek Van 1
Sınıfı Kadro Unvanı (İhtisası) Adaylarda Aranılan Nitelikleri KPSS Puan Türü ve Notu Cinsiyeti Personel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçe Sayı
EÖHS İngilizce Öğretmeni • İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olmak • Pedagojik formasyona sahip • KPDS notu en az 70 olmak KPSS-P3 En Az 70 Bayan / Erkek İzmir 1
SHS Diyetisyen • Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak KPSS-P3 En Az 50 Bayan / Erkek İstanbul (Avrupa) Kütahya İzmir 1
SHS Psikolog • Fen ve Edebiyat Fakültelerin Psikoloji bölümü mezunu olmak KPSS-P3 En Az 50 Bayan / Erkek Diyarbakır Merzifon(Amasya) İstanbul (Avrupa) Kayseri Kütahya 2
SHS Fizyoterapist • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak KPSS-P3 En Az 50 Bayan / Erkek Eskişehir 1
SHS Veteriner (Gıda Kontrol ve Hijyen Denetim Memuru) • Veterinerlik bölümü mezunu olmak KPSS-P3 En Az 50 Bayan / Erkek Ankara Eskişehir İstanbul (Avrupa) İzmir Kütahya 2
YHS Temizlik Elemanı (Hizmetli) • Meslek Liselerinin Kat Hizmetleri bölümü veya Düz Lise mezunu olmak KPSS-P94 En Az 75 Bayan Ankara 1
YHS Temizlik Elemanı (Hizmetli) • Meslek Liselerinin Kat Hizmetleri bölümü veya Düz Lise mezunu olmak KPSS-P94 En Az 70 Erkek Ankara İstanbul (Avrupa) 2
YHS Kuru Temizlemeci (4) • Düz Lise Mezunu olmak • İş tecrübesine sahip olmak (Kuru Temizlemeci ustalık/kalfalık belgesine veya bonservisine sahip olmak) KPSS-P94 En Az 50 Erkek İzmir 1
YHS Ütücü-Kolacı (4) • Düz Lise Mezunu olmak • İş tecrübesine sahip olmak (Ütücü-Kolacı bonservisine sahip olmak) KPSS-P94 En Az 50 Erkek İzmir İstanbul (Avrupa) 2
YHS Terzi • Meslek Liselerinin Terzilik bölümü mezunu olmak veya Düz Lise mezunu olup iş tecrübesine sahip olmak (Terzi ustalık/kalfalık belgesine veya bonservisine sahip olmak) KPSS-P94 En Az 50 Erkek İzmir 1
YHS (4) Erkek Berberi • Düz Lise mezunu olmak • İş tecrübesine sahip olmak (Berberlik ustalık/ kalfalık belgesine veya bonservisine sahip olmak) KPSS-P94 En Az 50 Erkek Datça (Muğla) İzmir 1
YHS Bahçıvan • Meslek Liselerinin Peyzaj bölümü veya 2 Yıllık Yüksek Okulların Seracılık, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Seracılık- Budalama ve Aşılama, Bahçe Ziraatı, Peyzaj, Peyzaj Uyguluma ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümü mezunu olmak KPSS-P93 KPSS-P94 En Az 50 Erkek Eskişehir 1
YHS Boyacı-Badanacı • Düz Lise mezunu olmak • İş tecrübesine sahip olmak (Boyacılık bonservisine sahip olmak) KPSS-P94 En Az 50 Erkek Eskişehir Merzifon(Amasya) Batman Ankara 2
YHS Araç Boyacısı ve Kaportac ısı • Düz Lise mezunu olmak • İş tecrübesine sahip olmak (Araç Boyacısı/Kaportacısı bonservisine sahip olma) KPSS-P94 En Az 50 Erkek Konya Ankara Kayseri 1
YHS Aşçı • Aşçılık Meslek Lisesi veya Aşçılık Meslek Yüksekokullarının Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, veya Yemek Pişirme Teknikleri bölümü mezunu olmak KPSS-P93 KPSS-P94 En Az 50 Erkek İzmir İstanbul (Avrupa) Eskişehir Kayseri Ankara 2

Fiili kadro yetersizliği ve hangi yeri isteyen aday adayının sınavı kazanacağı bilinmediğinden, bazı unvanlar için ihtiyaç duyulan tüm iller yazılmış, alınacak miktar ise az gösterilmiştir. Alım sürecinde ortaya çıkabilecek

ihtiyaçlar nedeniyle kontenjanlar ve alım yapılacak birlikler değiştirilebilecektir.

(2)

Bilgisayarda hızlı ve doğru yazı yazma sınavına tabi tutulacaktır. (3 dakikada 90 kelime)

(3)

2 yıllık MYO mezunları “Teknisyen” kadrosunda çalışmayı kabul etmek şartıyla başvurabilecektir.

(4)

3308 sayılı kanuna göre ustalık-kalfalık belgesi veya bonservis sahibi olması gerekir. (Bilgi, beceri ve iş tecrübeleri uygulamalı olarak kontrol edilecektir.)

3. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANAN ŞART VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlar (A bendinin 6’ıncı fıkrası hariç) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı için aranan özel şartlara sahip olmak.

b. 4 Yıllık Yüksek Okullar için 2010 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (2010-KPSS Lisans), 2 Yıllık Yüksek Okul ve Ortaöğretim Mezunları için 2010 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş olmak. (İngilizce Çevirmen ve İngilizce Öğretmenler için 2010-2011 Yılı KPPS Lisans sınavına girmiş olmak.)

c. İlan edilen unvanların öğrenim şartı için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak. (Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocukları için, KPSS puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenecektir. Bu haktan yararlanacak adayların ön müracaatlarını yaptıktan sonra Hava Kuvvetleri Sivil Personel Şube Müdürlüğüne e-posta veya telefonla bilgi vermesi gerekmektedir.)

ç. Son başvuru tarihi (04 Haziran 2012) itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak. (04 Haziran 1977 – 04 Haziran 1994 tarihleri arasında doğmuş olmak)

ç. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevler ile Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay ve Uzman Erbaş/Çavuş olarak daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

d. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından daha önce yapılan sivil memur alım sınavlarında başarısız olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

f. Erkek adaylar için 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini normal süresi içinde fiilen görev yaparak tamamlamış olmak. (5837 sayılı kanunla değişen 1111 sayılı kanununun 2’nci maddesi kapsamında şehit yakınlarına tanınan haktan yararlananlar için bu şart geçerli değildir.)

g. Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

ğ. Değerlendirmede başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “TSK’da Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak ve güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

4. İLK BAŞVURU:

a. İlk başvurular; http://www.hvkk.tsk.tr/sma/ internet adresindeki “ilk defa başvuruyorsanız tıklayınız” linkindeki İş Talep Formu’na girilerek yapılacak olup, girişler 18 Mayıs 2012 Cuma günü

saat:09.00’da başlayıp, 01 Haziran 2012 Cuma günü saat:16.00’da sona erecektir. (Giriş sonrası her adaya bir şifre verilecektir.)

b. İnternetten başvuru yapamayanlara müracaatları halinde (başvuru süresince) yardımcı olunacak, posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

c. Anlaşılmayan konular ve yardım talepleri için 7’nci maddedeki telefonlar aranabilecek veya elektronik posta adresinden yardım istenebilecektir.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ:

Başvuruları uygun görülen adaylar en geç 06 Haziran 2012 tarihine kadar internet aracılığı ile ilan edilecektir.

İlan edilen adaylar sınava katılmak istiyorlarsa http://www.hvkk.tsk.tr/sma/ internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ilk başvuru sırasında verilmiş olan şifre ile ulaşacakları İş Talep Formu’na 11 Haziran 2012 saat:12.00’ye kadar istenen ilave bilgileri gireceklerdir.

Sınava (mülakata) girecek adayların listesi (Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre en yüksek puanlıdan başlanarak hazırlanan ve ihtiyaca göre her unvan için alınacak miktarın beş ila yirmi katı olarak belirlenen sayıda) en geç 15 Haziran 2012 tarihine kadar internet aracılığı ile ilan edilecektir.

6. SİVİL MEMUR TEMİN SÜRECİ:

Aşama İşlem Tarih ve Saat Açıklama
1. Ön müracaatların alınması Başlangıç 18 Mayıs 2012 saat:09.00 Müracaatlar internet üzerinden yapılacaktır.
Bitiş 01 Haziran 2012 saat:16.00
2. Okul ve Puan şartları uygun olan adayların ilanı 06 Haziran 2012 İnternet sayfasında açıklanacaktır.
3. Sınava gireceklerin iş talep formunu doldurması Başlangıç 06 Haziran 2012 09.00 Formdaki bilgilere ilişkin belgeler sınav öncesi teslim edilecektir.
Bitiş 11 Haziran 2012 saat:12.00
4. Sınava gireceklerin ilanı Başlangıç 12 Haziran 2012 İnternet sayfasında açıklanacaktır.
Bitiş 15 Haziran 2012
5. Adayların evraklarını teslim etmesi Başlangıç 19 Haziran 2012 saat:09.00 Hv.K .K.lığı Karargahı Bakanlıklar-Ankara
Bitiş 19 Haziran 2012 saat:12.00
6. Mülakat tarihi Başlangıç 19 Haziran 2012 saat: 14.00
Bitiş 22 Haziran 2012
7. Yedekten mülakata gireceklerin ilanı Başlangıç 22 Haziran 2012 Gerek duyulursa
Bitiş 25 Haziran 2012
8. Yedek mülakat tarihi Başlangıç 28 Haziran 2012
Bitiş 29 Haziran 2012
9. Sağlık muayenesi Tarihler adayların işlemlerine göre değişebilecektir.
10. Güvenlik soruşturması
11. Atama

7. İRTİBAT TELEFONLARI VE E-POSTA ADRESİ:

Telefonlar : (312) 4142174 – 4142032 – 4142686 – 4142601 – 4143283 – 4142702 – 4143363 E-Posta Adresi : hvkkmemur@hvkk.tsk.tr

Aranan Terimler:

Adalet Bakanlığı 860 İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenci Alımı

Perşembe, 10 May 2012 5 yorum
Ceza ve Tevkifevleri Genel Mudurlugu 860 infazkoruma memuru ogrencisi alacak. Her adalet komisyonu icin 5 katiaday sozlu sinava alinacak. (30 Mayis)

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenci Alımı Sınav İlânı

1. 6291 sayılı yasa ile Genel Müdürlüğümüze ihdas edilen kadrodan ekli listede belirtilen ceza infaz kurumlarının ihtiyacı için 860 adet infaz ve koruma memurluğu kadrosuna sözlü sınav ve mülakat yapmak üzere 08/05/2012 tarihli Bakan Olur’u ile komisyonlara yetki verildiğinden, 9-10 ve 11’inci dereceli kadrolara EK-1 listede belirtilen yerler için 860 infaz ve koruma memuru öğrencisi alınacaktır.

2. Başvurular 21 Mayıs 2012 günü başlayıp, 30 Mayıs 2012 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı Ankara, Bakırköy veya Erzurum Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının taranarak UYAP üzerinden ve fiziki olarak da sınavı yapacak ilgili komisyona gönderilmesi gerekmektedir.

Adaylar sadece ceza infaz kurumlarının bağlı olduğu bir yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir. (Örnek: Bolu Ceza İnfaz Kurumu için başvuran adayın aynı zamanda Karabük ya da Bandırma veya başka bir ceza infaz kurumuna da başvuru yapması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

3- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata, kurumların ihtiyacına göre, merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alan öğrenci adaylarından Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı, hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksekokulları mezunlarına öncelik verilmek suretiyle çağrılacaktır.

İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığında, atama yapılacak yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları için kadro sayısının 5 katı ayrı ayrı belirlenecektir. (Örnek: Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacak sınavda, Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının yetki alanında bulunan ceza infaz kurumları için 60 erkek infaz ve koruma memuru öğrencisi alınacağından bu sayının 5 katı olan 300 kişi, 5 bayan infaz ve koruma memuru öğrencisi alınacağından bu sayının 5 katı olan 25 kişi sözlü sınav ve mülakata çağrılacaktır.)

Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 04 Haziran 2012 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

4. Sınav yeri: Ankara, Bakırköy veya Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.

İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği alımı yapılacak yerler ile sınav yapacak komisyonlar EK-1 listede gösterilmiştir.

5. Boy-Kilo Ölçümü ve Sınav Tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 05-06 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Boy-kilo şartını taşıyanların 07-08-09 Haziran 2012 tarihlerinde sözlü sınav ve mülâkatı yapılacaktır. Bu tarihlerde sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle boy-kilo ölçümü ile sözlü sınava ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

6. Sözlü sınav ve mülakata, kurumun ihtiyacına göre lisans mezunları için 2010- KPSSP3, önlisans mezunları için 2010 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2010- KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak şartı aranacaktır.

7. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:

a) EK-2 Başvuru Formu,

b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,

c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,

d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,

e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

8. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

A) İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak genel şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

B) İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak özel şartlar:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,

c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 30 Mayıs 2012 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (lisans mezunları için 10 Temmuz 1980 ve sonrası, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 28 Kasım 1980 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

9. Sözlü Sınav ve Mülakat;

A)Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

c) Genel kültür 40,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya birkaçından soru sorulacaktır.

B) Mülâkat;

a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

10. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının nihaî başarı listesi, atamanın yapılacağı her bir adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığı için ayrı ayrı düzenlenecektir. Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksekokulu mezunlarına öncelik verilecektir.

11. Sınav sonuç listesi, sözlü sınav ve mülâkatı yapan adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca sınavın bitimini takip eden üç gün içinde ilân edilecektir.

Nihaî başarı listesi ve bütün sınav evrakı sözlü sınav ve mülâkatı yapan adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından infaz ve koruma memuru öğrenci adaylarının atanacakları yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına gönderilecektir.

12. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;

a) Adli sicil ve arşiv kaydı,

b) Hakkında devam eden bir ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Güvenlik soruşturma ve araştırma formu,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair sağlık kurulu raporu,

f) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

13. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre eğitimin başladığı tarihe kadar öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır. Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve eğitim takvimi daha sonra duyurulacaktır.

14.Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.

15. Kayıt kabul işlemleri eğitim merkezlerinin öğrenci işleri sorumluları tarafından yürütülecektir.

16. Özel Hükümler;

a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan tarihi itibariyle 185,87-TL) aylık harçlık ödenecektir.

b) Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen 5 aylık süredir. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara, Erzurum ve İstanbul Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacak hizmet öncesi eğitim, zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır.

c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.

d) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.

e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

DUYURULUR

EKLER :

EK- 1 Öğrenci alınacak yerler ile sınav yapacak komisyonları gösterir liste

EK- 2 Başvuru formu.

 

__________________________________________________

Aranan Terimler:

Türk Standartları Enstitüsü Personel Alımı 2013

Cumartesi, 24 Mar 2012 10 yorum

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNDEN PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüze, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıdaöğrenimdurumu ile kadro unvan ve sayıları belirtilen 35’i lisans,10’u önlisans mezunu olmak üzere toplam 45 adet kadrolu personel alınacaktır.

SIRA NO ÖĞRENİM DURUMU KADRO UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI
1 Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 15
2 Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 5
3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 3
4 Mühendislik Fakültesi mezunu Mühendis 8
5 Hukuk Fakültesi mezunu Avukat 2
6 Mütercim- Tercümanlık Bölümü mezunu Mütercim 2
7 Elektrik önlisans programı mezunu Tekniker 2
8 Makine, Metal İşleri, Metalurji önlisans programı mezunu Tekniker 3
9 Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi önlisans programı mezunu Tekniker 2
10 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon önlisans programı mezunu Tekniker 1
11 Adalet önlisans programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Memur 2

1 – SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1977 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

7) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2010-KPSS Lisans ve 2010 KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 en az 60 puan almış olmak ve kontenjanlara ve puan türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.),

8) a) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) en az 42 (% 70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (KPDS/ÜDS 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki sınavlar) en az 70 puan almış olmak,

b) Mühendislik Fakültesi mezunu (Tablonun 4 üncü sırası) olarak alınacak 8 (sekiz) mühendisin;

– 2 (iki)’sinin İngilizce ve Çince olmak üzere iki yabancı dilin,

– 2 (iki)’sinin İngilizce ve Arapça olmak üzere iki yabancı dilin,

– 2 (iki)’sinin İngilizce ve Farsça olmak üzere iki yabancı dilin,

– 2 (iki)’sinin İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki yabancı dilin,

birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (KPDS/ÜDS 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki sınavlar) en az 70 puan, diğerinden ise bildiğini gösteren bir belgeye sahip olmak.

c) Mütercim- Tercümanlık Bölümü mezunu (Tablonun 6 ncı sırası) olarak alınacak 2 (iki) mütercimden birinin İngilizce – Fransızca, diğerinin ise İngilizce – Arapça dillerini bildiğini Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (KPDS/ÜDS 2009, 2010 ve 2011 yıllarındaki sınavlar) en az 80 puan alarak belgelendirmek,

ç) ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda” yer alan bu maddede sayılan dillere eşdeğer düzeydeki 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait yabancı dil diğer sınav sonuç belgeleri de başvurularda kabul edilecektir.

d) Avukatlık için başvuracaklarda yabancı dil şartı aranmayacaktır.

9) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölümlere denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunları da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

10) Adaylar, başvuruda bulundukları kadrolar için, Enstitü Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

2 – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını 27 Mart-06 Nisan 2012 tarihleri arasında “İş Talep Formu”nu doldurmak suretiyle http://www.tse.org.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurular 06 Nisan 2012 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:30) kadar yapılabilecektir. Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3 – SINAVA GİRİŞ

Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar http://www.tse.org.tr adresinde 13 Nisan 2012 tarihine kadar ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar; giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki belgeleri 16-20 Nisan 2012 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden teslim edeceklerdir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

1) Vesikalık fotoğraf (2 adet).

2) KPSS sonuç belgesi.

3) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesi (Yabancı okul mezunları için denklik belgesi).

4) Adayın çıktısını alarak imzalayacağı İş Talep Formu.

5) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. kimlik numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi (form http://www.tse.org.tr adresinden temin edilebilecektir).

6) Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

7) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik bilgi ve belge ile başvuru yapanlar ile şartları uymadığı halde başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruları değerlendirmeye alınmayanların yerine 27 Nisan 2012 tarihinde Enstitünün web-sitesinde yedek adaylar ilan edilecek olup, bu adayların 30 Nisan-04 Mayıs 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yukarıda sayılan belgelerle birlikte TSE İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilen adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

4 – SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Giriş sınavında; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

5 – SINAV YERİ

Sınav, Enstitünün Necatibey Cad. No: 112 06100-Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Enstitünün web-sitesinde her bir aday için belirtilen tarih ve saatte yukarıda belirtilen adreste nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

6 – SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır.

Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenecek. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

7 – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar oluşturulacak bir komisyon tarafından on iş günü içerisinde karara bağlanarak başvuru sahibine cevap verilir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

_____________________________________________________________________

Marmara Üniversitesi Naklen veya Yeniden Atama İle Personel Alımı 2013 2012

Salı, 06 Mar 2012 14 yorum

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLUGU’NDEN

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Birimlerde görev vapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Memur,Bilgisayarİmletmeni, Sekreter ve Şoför ihtiyacını karşılamak üzere, diğerKurumve Kuruluşlardan NAKLEN TAYİN veya YENİDEN ATAMA yoluyla personel alınacaktır.

Başvurmak isteyenlerin aşağıda unvanı, derecesi, adedi ve aranan özelliklen belirtilen kadrolara ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Cöztepe/İSTANBUL adresine veya personel@marmara.edu.tr e-mail adresine dilekçeleri ve özgeçmişleri ile başvurmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

M.Ü.Personel Dai.Başk. Tel: O 216 414 05 45 -1421

KADRO UNVANI DERECE ADET ARANAN ÖZELLİKLER

Memur 6.D. 1 Herhangi bir Lisans Programından Mezunu olmak M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar İşletmem Sertifikası Sahibi Olmak

Memur 7.D. 10 Herhangi bir Onlisans Programından Mezunu olmak M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar işletmeni Sertifikası Sahibi Olmak

Memur 8.D. 8 Herhangi bir Önlısans Programından Mezunu olmak M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak

Memur 9.D. 2 Herhangi bir Ortaöğretim Programından Mez.Olmak

Memur 10.D. 2 Herhangi bir Ortaöğretim Programından Mez.Olmak

Bilgisayar İşletmeni6.D.1 Herhangi bir Lisans Programından Mezunu olmak M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak

Bilgisayar İşletmeni 7.D. 3 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (Internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama onlisans programlarının birinden mezun olmak.

Bilgisayar İşletmeni 8.D 1 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı [internet). Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama onlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sekreter 7.D. 4 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi onlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sekreter 8.D. 1 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi onlisans programlarının birinden mezun olmak.

Şoför 10.D. 2 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak İstenilen Sınıftaki Surucu Belgesine En Az (5) Yıldır. Sahip Olmak.

GENEL TOPLAM 35

Not: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan veya ayrılan (tercihen Üniversitelerden)

 Haberin Devamı İçin Tıklayın!

______________________________________________

Aranan Terimler:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Pazartesi, 23 Oca 2012 11 yorum

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak olup, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Büro personeli hariç adaylar Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilecek olup, giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaktır.

ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Laborant 1 Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı Onlisans mezunu olmak.
Diğer Sağlık Personeli 4 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak
Diğer Sağlık Personeli 1 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programından mezun olmak
Diğer Sağlık Personeli 1 Cerrahi Teknikerliği veya Cerrahi önlisans programından mezun olmak (Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görev yapmak üzere)
Hemşire 12 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans mezunu olmak
Büro Personeli 1 iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu. Belgelendirmek kaydıyla Stratejik Yönetim ve Kalite Yönetimi konularında eğitim almış ve en az 4 yıl çalışmış olmak

ARANANILAN GENEL KOŞULLAR

1 – Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan (azla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını

açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

5* Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2- Diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi,

3- Lisans mezunları İçin 2010 KPSSP3. Önlisans mezunları için 2010 KPSSP93 puanını gösteren belge.

4- Büro Personeli için aranılan nitelikler bölümündeki belgeler,

5-1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

2010 KPSS puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde

ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Alınmaya hak kazanan adaylar 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.