arama sonuçları

kelime: ‘kara kuvvetleri arastirma’

Genel Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Açıktan Sivil Memur Alımı

Çarşamba, 21 Mar 2012 14 yorum

Genel Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 133 lise ve önlisans mezunu 66 lisans mezunu alacak

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2012 YILINDA AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR !

 

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

b. Ön lisans/ortaöğretim mezunları için sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’de, lisans mezunları için sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2’de, faaliyet takvimi ise TABLO-3’dedir.

c. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

 

ç. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresi üzerinden yapılacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

d. Tüm aşamalarda “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

e. Adaylarda aranacak nitelikler:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

 

(2) Kamu Personel Seçme Sınavından bütün unvanlar için asgari 40 puan almış olmak (Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.),

 

(3) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,

 

(4) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş (Uzman jandarma dâhil) veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

 

(5) Sevk edilecekleri askeri hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar.),

 

(6) Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

 

(7) Değerlendirmede başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

 

(8) Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

 

2. ÖN BAŞVURU, BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

 

a. Adaylar önce www.kkk.tsk.tr adresindeki ön başvuru formunu doldurarak ön başvuru işlemini tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

 

b. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen ve gün planlaması yapılarak uygulamalı ve/veya mülakat sınavlarına çağrılan adayların K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen müracaatları ile yapılacaktır. Ön başvurusu kabul edilerek uygulamalı sınav ve/veya mülakata çağrılan adaylar, faaliyet takviminde (TABLO-3) belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

c. Adayların mağduriyetlerini önlemek maksadıyla, çağırma işlemi en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere belirlenecek kat oranına göre yapılacaktır. Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında müteakip günlerde de sırası gelen adaylardan itibaren çağrı yapılabilecektir (Sınavlar süresince adayların www.kkk.tsk.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

 

ç. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

 

d. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle; adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir. Girilen bilgilerin eksik ve hatalı olması durumunda adayların işlemleri iptal edilecektir.

 

 

 

3. ÖN LİSANS/ORTAÖĞRETiM MEZUNLARI:

 

a. Çevrimiçi ön başvurular, 16 Mart-06 Nisan 2012 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

 

b. Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puanları esas alınacaktır.

 

c. Adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (En yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak.) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr. adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar değerlendirmeye (Mülakat ve/veya uygulamalı sınava) tabi tutulacaktır.

 

ç. Uygulamalı sınav ve mülakatlar, 17-30 Nisan 2012 tarihleri arasında icra edilecektir.

 

d. İhtiyaç duyulması halinde; ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından tamamlanamayan kontenjanlar ile yeni belirlenecek/ilave kontenjanlar; lisans mezunlarının ön başvuru yapacağı 27 Haziran-13 Ağustos 2012 (Muhtemelen) tarihleri arasında yayımlanan kontenjan listesi içine ithal edilebilecektir.

 

4. LİSANS MEZUNLARI:

 

a. Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puanları kullanılacaktır.

 

b. Ayrıntılı bilgilendirme ve çevrimiçi ön başvurular, 27 Haziran- 13 Ağustos 2012 (Muhtemelen) tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr adresinden yapılacaktır.

 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

 

a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (Uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.

 

b. Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

 

c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

6. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Ön başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’nci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Emlak Teknikeri, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

 

a. Aday memur müracaat ve belge kontrol çizelgesi (TABLO-4),

 

b. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

 

c. Sınav sonuç belgesinin (Ön lisans/ortaöğretim mezunları için KPSS-2010, lisans mezunları için KPSS-2012) genel ağ (İnternet) çıktısı,

 

ç. Tercih unvanına göre unvanın hizasında yer alan niteliklere uygun “Öğrenim Belgesi”:

 

(1) Ortaöğretim mezunları için;

 

(a) Lise diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

 

(b) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar: Lise diplomasının fakülte/yüksekokul öğrenci işlerinden onaylı fotokopisini (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.) veya,

 

(c) Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar: Lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

 

(2) Lisans veya ön lisans mezunları için;

 

(a) Mezun olduğu okul diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

 

(b) Fakülte veya yüksek okul diplomasının noter onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

 

(c) Fakülte veya yüksek okul diplomasının yüksekokul onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini,

 

(ç) “Ölçme, Değerlendirme ve Eğitim Uzmanı” unvanı için lisans diplomasının yanında yüksek lisans diplomasının aslını ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

 

d. Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

 

e. Tercih unvanına göre lisans ve ön lisans mezunları için okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,

 

f. Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi (Fakülte veya yüksekokulda bilgisayar dersi aldığını transkript ile belgeleyen adaylardan MEB’den veya fakülteden onaylı bilgisayar kurs belgesi istenmeyecektir.),

 

g. Erkek adaylar İçin;

 

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

 

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

 

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

 

ğ. Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

 

h. İş Talep Formu (TABLO-5),

 

ı. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) (TABLO-6),

 

i. Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

 

j. Oniki (12) adet (Üç adet dosyada kalacak, dokuz adet adayın yanında bulunacaktır.) vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).

 

k. Adayların kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim ettiği belgeler, iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopisini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

 

l. Hazırlanacak belgelerden;

 

(1) TABLO-4’te bulunan “Aday Memur Müracaat ve Belge Kontrol Çizelgesi” ve TABLO-5’te bulunan “İş Talep Formu”nun çıktısını alarak, mavi tükenmez kalem ile dolduracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir.

(2) TABLO-6’da bulunan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda büyük harfle dolduracak, 3 (Üç) suret çıktı alarak fotoğraf yapıştıracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.).

 

 

7. SİVİL MEMUR ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

Adaylar aşağıda açıklanan ön başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

 

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

 

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

 

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

7. DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

8. DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

11. NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

 

12. CİLT NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

13. SAYFA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Sayfa Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

14. AİLE SIRA NU. :

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

15. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

 

16. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

17. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

18. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

19. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

20. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞİ/ÇOCUĞU:

Bu alana gazi veya şehit eşi/çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

 

22. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen ve nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizi tam, doğru ve açık olarak yazınız.

 

23. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

 

24. İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

 

25. İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

 

26. E-POSTA:

Size ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız (İşlemlerinizle ilgili bazı bilgiler/gelişmeler e-posta adresinize gönderilecektir.).

 

27. TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

 

28. TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kayıtlı olması önemlidir).

 

29. EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

30. EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

31. EĞİTİM DURUMU (ÜNİVERSİTE):

2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

32. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız (Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.).

 

33. YABANCI DİL SEVİYESİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

 

34. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yaptıysanız onu seçiniz.

 

35. TERHİS TARİHİ:

Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için : Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir (Ön lisans/ortaöğretim mezunları için 30 Nisan 2012, lisans mezunları için uygulamalı sınav ve/veya mülakatın son gününden (Tarihler daha sonra yayımlanacaktır.) sonra terhis olanlar başvuramaz).

 

Askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar da başvurabilirler. (657 sayılı Kanunu’nun 48’inci maddesi : Askerlik durumu bakımından, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

 

36. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

 

37. TERCİH ETTİĞİ UNVAN:

Tercih ettiğiniz unvanı/unvanları ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı/unvanları işaretleyiniz. (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıraları mülakat sınavı öncesinde adaylardan yazılı olarak alınacaktır.)

 

38. ADLİ SİCİL KAYDI:

Bu alana adli sicil kaydı ve/ veya adli sicil arşiv kaydınız var ise “Evet“, yok ise “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz (Evet işaretlediyseniz, uygulamalı sınav/mülakata gelirken mahkeme kararı vb. ilgili belgelerinizi yanınızda getiriniz.).

 

39. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK ÇALIŞMA DURUMU:

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olma durumunuza uygun olarak cevaplayınız.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 

a. Online Ön Başvuru Formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

 

b. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

 

c. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

 

ç. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Ön başvuru tarih aralığı süresince), başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 

d. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

 

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:

 

Tel Nu. : (0 312) 562 11 11

Belgegeçer (Faks) Nu. : (0 312) 411 60 50

E-posta : pertem@kkk.tsk.tr

 

 

TABLO–1 ÖN LİSANS/ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–2 LİSANS MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–3 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–4 ADAY MEMUR MÜRACAAT VE BELGE KONTROL ÇİZELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–5 İŞ TALEP FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–6 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

 

 

 

ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

 

 

ÖN LİSANS/ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

(2010 yılı KPSSP 93 ve KPSSP 94 puan türlerine göre müracaatlar 16 Mart-06 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.)

ALINACAK MEMUR KADROLARININ ALINACAK PERSONELİN
Alınacak İl/İlçe Sınıfı Unvanı Derece Sayı Cinsiyet KPSS Puan Türü ve Yılı Uygulamalı Sınav Aranacak Nitelikler
Ankara (1) SHS Anatomi Teknikeri 10 1 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Adli Tıp, Ameliyathane, Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri, Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi veya Patoloji bölümü mezunu olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1) SHS Anestezi Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (3) GİHS Arşiv ve Evrak İşlem Memuru 10 3 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İşletme veya İşletmecilik Bölümü mezunu olmak.
Ankara (6), Erzurum (1), Hakkari (1), İstanbul Anadolu Yakası (1), Muğla Bodrum Imsık (1), Tunceli (1), Van Erciş (1) YHS Aşçı 10 12 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Ön Lisans veya 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının herhangi bir alanından mezun olmak ve 3308 Sayılı Kanuna göre Aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, veya Yemek Pişirme Teknikleri bölümü mezunu olanlardan Ustalık veya Kalfalık belgesi aranmayacaktır.).
Ankara (2) YHS Bahçıvan 13 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve Bahçıvanlık dalında 3308 Sayılı Kanuna göre Ustalık veya Kalfalık Belgesine sahip olmak.
Ankara (3) İzmir (1) YHS Berber 13 4 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 Sayılı Kanuna göre veya MEB’den onaylı Erkek Berberliği / Kuaförlüğü dalında Ustalık veya Kalfalık belgesine/sertifikasına sahip olmak.
Ankara (2) THS Bilgisayar / Bilgisayar Bakım Teknikeri 9 2 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojisi veya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü mezunu olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1) SHS By-Pass Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Perfüzyon bölümü mezunu olmak.
Bursa (1) THS Elektrik Teknikeri 9 1 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 yıllık meslek yüksekokullarının elektrik teknikerliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), Malatya (1), Kırklareli Pınarhisar (1) THS Elektronik Teknisyeni 12 3 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okulların Elektronik veya Elektrik-Elektronik alanlarının birinden mezun olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1), İzmir (2) THS Emlak Teknikeri 9 3 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Emlak ve emlak yönetimi, tapu ve kadastro, harita, harita kadastro veya harita teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Ankara (2), Ankara Polatlı (1), Çanakkale Gökçeada (1), Diyarbakır (1), Diyarbakır Ergani (1), Edirne Süloğlu (1), Elazığ (1), Erzincan (1), Gaziantep (1), Hakkari (1), Isparta Eğirdir (1), İstanbul Hadımköy (1), Kars (1), Kırklareli Babaeski (1), Muş (1), Osmaniye (1), Sivas (1) THS Elektrik Teknisyeni 12 18 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve dengi okulların elektrik, elektrik-elektronik alanlarının birinden mezun olmak.
Ankara (4) YHS Garson 12 4 E / B KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Turizm ve Otelcilik Liselerinin Otelcilik ve Turizm, Turizm veya Otel İşletmeciliği, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Host ve Hosteslik, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Mezunu Olmak.
Ankara (1) GİHS Güvenlik Görevlisi (Bayan) 10 1 B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma, Güvenlik veya Savunma ve Güvenlik bölümü mezunu olmak.
Ankara (4), İstanbul Anadolu Yakası (1), İzmir (1) Diyarbakır (1), Erzurum (1), Kayseri (1) YHS Hademe / Hizmetli (Erkek) 13 9 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
Ankara (4) YHS Hizmetli (Bayan) 13 4 B KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
Ankara (1), İstanbul Anadolu Yakası (1) YHS Hizmetli (Yaşlı Bakıcısı) 12-13 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1) SHS Hemodiyaliz Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Diyaliz bölümü mezunu olmak.
Van (1) DHS İmam – Gassal 12 1 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve dengi okulların İmam Hatip Programı mezunu olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (1), Van (1) THS Kalorifer Brülör Teknisyeni 12 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Olkulların Sıhhi Tesisat, Isıtma-Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) veya Tesisat teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), bölümü mezunu olmak.
Ankara (3), Erzurum (1), İstanbul Anadolu Yakası (1), Malatya (1), Sivas (1) YHS Kaloriferci 13 7 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve MEB’den onaylı ateşçi sertifikasına sahip olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (1) THS Klima Teknisyeni 12 1 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okulların Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (Soğutma Sistemleri Dalı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (Klima Sistemleri Dalı) veya Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (Merkezi Klima Sistemleri Dalı), bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) YHS Nalbant 13 1 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 sayılı Kanuna göre dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. Nalbantlıkla ilgili diploma ibraz edenlerden ustalık veya kalfalık belgesi istenmeyecektir.
Van (1) SHS Sterilizasyon Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak ve Sterilizasyon dalında kurs görmüş olmak veya Ön Lisans Eğitimi esnasında Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Dersi almış olduğunu belgelemek.
Ankara (1), Ağrı (1), Van (3), Gölcük (1) GİHS Muhasebe ve Özlük Hakları Memuru 10 6 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, Bilgisyar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme veya İşletmecilik bölümü mezunu olmak.
Ağrı Doğubayazıt (1), Çankırı (1), Erzincan (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Hakkari (1), Isparta (1), Isparta Eğirdir (1), İstanbul Hadımköy (1), İzmir (1), Kocaeli Kandıra (1), Sakarya (1), Şırnak Cizre (1), Tekirdağ (1) THS Sıhhi Tesisat Teknisyeni 12 14 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okulların Sıhhi Tesisat, Isıtma-Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) veya Tesisat teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), bölümü mezunu olmak.
Ankara (5), İstanbul Anadolu Yakası (2), İstanbul Avrupa Yakası (1), Diyarbakır (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Van (1), Erzincan (1), Sarıkamış (1), Ardahan (1) SHS Tıbbi Sekreter 10 15 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunu olmak.
Ankara (6) GİHS Veznedar-Kasiyer 10 6 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, Bilgisyar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme veya İşletmecilik bölümü mezunu olmak.
Ankara (2), Ağrı (1), Kars Sarıkamış (1), Gaziantep (1) GİHS Zabıt Katibi 10 5 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Microsoft Word programından uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Adalet Meslek Yüksek Okulu veya Adalet ön lisans programı mezunu olmak.
Osmaniye (1) Ağrı Patnos (1) YHS Bekçi 13 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise veya dengi okul mezunu olmak ve 5188 sayılı Kanuna göre Valiliklerce onaylı silah taşımaya yetkili Özel Güvenlik Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN NOT:

* Belirtilen puan türlerinde taban puan 40’tır. Asgari 40 puan alan adaylar başvuru yapabilecektir.

* Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

* İhtiyaç duyulması halinde ön Lisans ve ortaöğretim mezunlarından tamamlanamayan kontenjanlar ile yeni belirlenecek/ilave kontenjanlar; TABLO-2’de belirlenen (Lisans mezunlarının 27 Haziran-13 Ağustos 2012 [Muhtemelen] tarihleri arasında başvuru yapabileceği) kontenjan listesi içine ithal edilebilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

LİSANS MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

(2012 yılı KPSSP 03 puan türüne göre müracaatlar 27 Haziran-13 Ağustos 2012 [Muhtemelen] tarihleri arasında yapılacaktır.)

ALINACAK MEMUR KADROLARININ ALINACAK PERSONELİN
Alınacak İl/İlçe Sınıfı Unvanı Derece Sayı Cinsiyet KPSS Puan Türü ve Yılı Uygulamalı Sınav Aranacak Nitelikler
Ankara (1) THS Bilgisayar Mühendisi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), Sakarya (1) THS Çevre Mühendisi 8 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların çevre mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) SHS Diyetisyen 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) SHS Eczacı 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Eczacılık bölümü mezunu olmak.
Ankara (4) THS Elektronik Mühendisi 8 4 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (6) SHS Fizyoterapist 8 6 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) GİHS Hukuk Uzmanı 9 1 E/B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Hukuk lisans programından mezun olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.
Ankara (1), Çanakkale Gelibolu (1), Erzurum (1), Kocaeli (1), Tekirdağ Çorlu (1) THS İnşaat Mühendisi 8 5 E KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) THS İstatistikçi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olmak.
Ankara (1) GİHS Kanunlar ve Kararlar Uzmanı 9 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Hukuk lisans programından mezun olmak.
Ankara (1) THS Kimya Mühendisi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların kimya mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) THS Kimyager 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların kimya bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), İstanbul Avrupa Yakası (1) THS Kütüphaneci 8 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dökümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, veya Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunu olmak.
Çanakkale Gelibolu (1), İstanbul Hadımköy (1) GİHS Maaş Mutemedi 9 2 E KPSSP 03 (2012 Yılı) Microsoft Word ve Excel programlarından uygulamalı sınav yapılacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların ekonomi ve finansman, iktisat, işletme/işletmecilik, işletme ekonomisi, işletme yönetimi, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, maliye veya maliye muhasebe lisans programından mezun olmak ve MEB’den veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
Ankara (3), Balıkesir (1), Erzurum (1), Hatay İskenderun (1), İzmir (1), Kayseri (1), Tekirdağ Çorlu (1) GİHS Mal Hesap Sorumlusu 9 9 E KPSSP 03 (2012 Yılı) Microsoft Word ve Excel programlarından uygulamalı sınav yapılacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okullarınekonomi ve finansman, iktisat, işletme/işletmecilik, işletme ekonomisi, işletme yönetimi, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, maliye veya maliye muhasebe lisans programından mezun olmak ve MEB’den veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (2), İstanbul Avrupa Yakası (1), Erzurum (1) GİHS Mali İşlemler Uzmanı 9 4 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Maliye, Muhasebe, İşletme, İktisat, Ekonomi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-iktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri veya Maliye-Muhasebe bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), Çorlu (1) GİHS Muhasebeci 9 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Finans, Maliye, Maliye-Muhasebe, Ekonomi ve Finans, Muhasebe Bilgi Sistemleri Programından Mezun Olmak. Lisans mezunu olup, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı” olan adaylardan yukarıda belirtilen programlardan mezun olma şartı aranmayacaktır.
Hakkari (1) GİHS Mütercim (Farsça) 9 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Okuma, dinleme, konuşma ve yazma sınavları yapılacaktır Herhangi bir lisans programından mezun olmak ve yapılacak olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma sınavlarından başarılı olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (1) THS Müze Rehberi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Arkeoloji, Klasik Arkeoloji veya Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (2) GİHS Ölçme, Değerlendirme ve Eğitim Uzmanı 9 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okul mezunu olmak ve “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” veya “Eğitim Bilimleri” alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Ankara (2), İstanbul Anadolu Yakası (1), İstanbul Hadımköy (1), İzmir (1) SHS Psikolog 8 5 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Psikoloji bölümü nezunu olmak.
Ankara (1) SHS Teknik Şartname Uzmanı 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Eczacılık bölümü mezunu olmak.
Ankara (2) GİHS Uluslararası İlişkiler Uzmanı 9 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyasat ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olmak ve İngilizce bilmek (KPDS Notu 60 ve üzeri olmak veya eşdeğer uluslararası geçerli sınav notu olmak.).
İstanbul Avrupa Yakası (5), İstanbul Anadolu Yakası (1) GİHS Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 9 6 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Microsoft Word, Excel ve Power Point programlarından uygulamalı sınav yapılacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların İktisat, İşletme, Ekonomi, Kamu Yönetimi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İşletmecilik, İş İdaresi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olmak ve MEB’den veya Fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
Ankara (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), İstanbul Anadolu Yakası (2), İzmir (1) SHS Veteriner 8 6 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır Fakültelerin Veterinerlik bölümü mezunu olmak.

LİSANS MEZUNLARI İÇİN NOT:

* Belirtilen puan türlerinde taban puan 40’tır. Başvurular, 2012 yılı KPSS sonuçlarına göre yapılacaktır. Adayların lehine olması maksadıyla başvuru tarih aralığı uzun tutulmuştur. 2012 KPSS’den asgari 40 puan alacağını değerlendiren adaylar, yukarıda belirtilen unvanlara başvurabileceklerdir.

* Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecek ve 27 Haziran-13 Ağustos 2012 (Muhtemelen) tarihleri arasında güncellenmiş olarak yeniden ilan edilecektir. İhtiyaç duyulması halinde ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından temin edilemeyen veya yeni belirlenen kontenjanlar, yukarıdaki lisans mezunları kontenjan çizelgesi içine ithal edilebilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

* Transkriptinde bilgisayar ile ilgili ders almış olduğunu belgeleyenlerden, MEB’den veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikası istenmeyecektir.

Aranan Terimler:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012 Uzman Erbaş Alımı

Cuma, 13 Oca 2012 24 yorum

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR

2012 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıflarındaki uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin en az lise ve dengi okul mezunu, hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden 3 yıl süre geçmemiş olan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

2. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, sınav notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar başarı puanı en yüksekten başlamak üzere başvuruda bulundukları branşa yerleştirilecektir. Yapılacak yerleştirme neticesinde boş kalan kontenjanlar, başvuru yaptığı branşta kontenjana giremeyen adaylardan isteğe bağlı olarak (online başvuru formunda ilgili bölümü evet olarak işaretleyenler veya mülakat sınavını müteakip başka branşa yerleştirilmeyi istediklerine dair dilekçeleri dolduranlar) başarı puanları esas alınarak idarenin uygun gördüğü kontenjanı boş kalan sınıf ve branşa yerleştirileceklerdir. Belirtilen esaslar dâhilinde yapılacak yerleştirmeyi müteakip bir yere yerleştirilemeyen adaylar olduğu takdirde, başarı notu en yüksekten başlayarak sıralanacak ve genel yedek olarak belirlenecektir. Genel yedek olarak belirlenen adaylar, sağlık nedeniyle elenen veya isteğinden vazgeçen asil adayların yerlerine yerleştirilecek, yoksa başarı puanı en yüksekten başlayarak sınıf farkı gözetmeksizin boşalan kontenjanlar tamamlanacaktır.

3. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, ön başvurular 10 Ocak 2012 tarihinden, 23 Mart 2012 saat 17.00’a kadar www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden yapılacaktır.

4. Yazılı sınav; 15 Nisan 2012 saat 11.00’da Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Adaylar, sınav merkezlerinin kapasitesine bağlı olarak ve tercihleri de dikkate alınarak idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

5. Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 02 Mayıs-07 Haziran 2012 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-Ankara’da, mülakatları ise 03 Mayıs-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-Ankara’da icra edilecektir. Ayrıca şoför adayları 02 Mayıs-07 Haziran 2012 tarihleri arasında Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (İzmir veya Alaşehir/Manisa’da) Psikoteknik Teste tabi tutulacaktır.

6. Kılavuzun tamamını okumadan online ön başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c. Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak,

ç. Muvazzaflık hizmeti sırasında başvuruda bulunmak veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde (10 Ocak 2009 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,

d. Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (10 Ocak 1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

e. Tablo-1’de yer alan branşlar için aranan nitelikleri taşımak (Halen askerlik görevini yapan adaylar hangi kuvvet, sınıf ve branşta olduklarını öğrenmek için birlik komutanına soracaklar ve buna göre internette başvuru ve tercihlerini yapacaklardır. Terhis olan adaylar ise terhis belgelerinde yazılı kuvvet, sınıf ve branş bölümlerine bakarak internette başvuru ve tercihlerini yapacaklardır.),

f. Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,

g. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak,

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

ı. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

i. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak [Örneği KKY 51-3 (B) K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır],

j. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

k. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Adayların en az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmaları ve TABLO-3’deki boy-kilo sınırları içinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak çıplak ayakla ölçülmektedir.),

l. Tüm sınavları geçen adaylar için güvenlik soruşturması uygun olmak.

NOT: 1. TABLO-1’den aranan nitelikleri tam olarak okuyunuz ve şartlarınız hangisine uyuyorsa o sınıf ve branşa başvurunuz.

2. Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

2. ÖN BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Adaylar ön başvurularını 10 Ocak 2012 tarihinden, 23 Mart 2012 saat 17.00’a kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden ONLINE olarak yapacaktır.

b. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

NOT: İnternet üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden yazılı sınava planlanacaktır. Adayların asıl başvurusu (Başvuru şartlarının uygunluğu ve belge kontrolü) ikinci seçim aşaması sınavları (Ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) öncesinde yapılacaktır. Bu aşamada başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-3(B) K.K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben nitelik belgesi ve kontrol formu onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Nitelik belgesi yazılı sınavı kazanan adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde ön sağlık ve fiziki kabiliyet yeterlilik testine gelirken getirilecektir.

b. İkinci aşama sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

c. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(1) Nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile İkinci aşama sınavlarına katılmaları sağlanacak,

(2) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir.

4. ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

a. Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi 04 Nisan 2012 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

b. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. UYGULANACAK SINAVLAR:

Ön başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.

a. Yazılı sınav,

b. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri,

(1) Kayıt Kabul Faaliyeti,

(2) Ön Sağlık Kontrolü,

(3) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,

(4) Psikoteknik Test Uygulaması [Sadece şoför branşlarına başvuran adaylara Ulş. Per. Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı (İzmir veya Alaşehir /Manisa’da) uygulanacaktır.],

(5) Mülakat.

2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMA ESASLARI:

a. Uzman Erbaşlık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 15 Nisan 2012 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 11.00’da başlayacak ve 60 dakika süre verilecektir. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 09.00’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak 04 Nisan 2012 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Tercih edilen sınav merkezlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde idare tarafından, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapılabilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.

b. Yazılı sınavda, Genel Kültür konularından 50 soru sorulacaktır. Değerlendirme, seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi neticesinde elde edilecek ham puanın standart puana dönüştürülmesi esasına göre yapılacaktır. 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı standart puan alan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön Sağlık-FKYT-Şoförler için Psikoteknik Test -Mülakat) katılmaya hak kazanacaktır.

c. Genel Kültür soruları (50 soru); Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Millî Tarih, Millî Coğrafya, Matematik, Türkçe-Dil Bilgisi, Temel Vatandaşlık Bilgisi konularından oluşmaktadır.

ç. Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport), kurşun kalem, siyah tükenmez veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş getireceklerdir. Halen silah altında olan adaylar nüfus cüzdanlarını Birlik Komutanlarından isteyecekler, nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgelerinin ikisini de yanlarında bulunduracaklardır.

d. Yazılı sınav neticesinde başarılı olan ve Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi ve Mülakat sınavlarına girecek adaylara 20 Nisan 2012 tarihinden sonra internet üzerinden (tebliğ niteliğinde) www.kkk.tsk.tr adresinden yapılacak duyuru ile ikinci seçim aşaması sınav günleri açıklanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

3. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMA ESASLARI:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 02 Mayıs-07 Haziran 2012 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-Ankara’da, mülakatları 03 Mayıs-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-Ankara’da icra edilecektir. Ayrıca şoför adayları 02 Mayıs-07 Haziran 2012 tarihleri arasında Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (İzmir veya Alaşehir/Manisa’da) Psikoteknik Teste tabi tutulacaktır.

a. Kayıt Kabul Faaliyetinin Uygulama Esasları:

(1) Adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(2) İkinci seçim aşaması sınavlarına çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (aşağıda belirtilen sıraya uygun [a bendi üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere konulmayacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı ve tercih ettiği sınıf/branşı (Piyade Komando, İstihkam, Muhabere, Topçu vb.) yazılacaktır.

(a) Nitelik Belgesi (Kapalı ve Mühürlü Zarf içinde): Halen silah altında bulunan adaylar için KKY 51-3(B) K.K.K. Uzman Erbaş Yönergesi EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-6) göre tanzim edilen nitelik belgesi, nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. 2’nci aşama sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Acemi birliğinde eğitim gören adaylar ise nitelik belgelerini bulundukları eğitim birliğinden alacaklardır.

(b) Askerî Kimlik Fotokopisi: Askerlik hizmetine devam eden adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi.

(c) Acemi birliğinde askerlik hizmetine devam eden adaylar için sınıf ve branşlarını belirten birlik komutanından onaylı bir yazı.

(ç) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (Askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve bir adet fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hariç) evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez).

(d) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Adayın kendisine ait 10 Ocak 2012 ve daha sonra alınmış baba, anne ve kardeşleri ile evli ise eşi ve varsa çocuklarını da gösteren, düşünceler ve açıklamalar bölümünü de içeren “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”.

(e) Lise Diplomasının;

) Aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecek veya,

(ıı) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak getirecek (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir) veya,

(ııı) Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını getirecektir.

(f) Yüksek okul mezunları için lise diploması ile birlikte;

(ı) Mezun olduğu yüksek okul diplomasının aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(ıı) Yüksek okul diplomasının noter onaylı sureti (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(ııı) Yüksek okul diplomasının yüksekokul onaylı sureti getirilecektir.

(g) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitirenler;

(ı) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya,

(ıı) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmez).

(ğ) Ehliyet: Şoför branşlarını tercih eden adaylar Tablo-1’de istenilen sınıf ehliyeti veya Kurs Bitirme Sertifikasının asılları (adayın yanında olacaktır) ile birer adet fotokopisini getireceklerdir. Bu adaylar Psikoteknik Testi Uygulamasına gönderilecekleri için yanlarında ehliyetlerini bulundurmaları zorunludur. Aksi takdirde bu teste alınmayacaklardır.

(h) Askerî Ehliyeti: Şoför branşlarını tercih edip askerlik görevine devam eden adaylar askeri ehliyetinin birlik komutanı onaylı 2 adet fotokopisini (1 adet onaylı fotokopisi adayda kalacaktır) getireceklerdir. Şoför branşlarını tercih edip terhis olan adaylar, askeri ehliyetinin (varsa) fotokopisini de getirebilirler.

(ı) Varsa bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri.

(i) Adayın kendisine ait 4 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir (1 tanesi sınav esnasında kullanılmak üzere alınacaktır).

b. Ön Sağlık Kontrolünün Uygulama Esasları:

(1) Ön sağlık kontrolü; sağlık personeli (tabip ve diş tabibi) ve sınıf subayları tarafından yapılır.

(2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alınırlar. Ön sağlık seçmelerinde;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet ve cilt hastalıklarından izler bulunmamak,

(c) Düz taban olmamak,

(ç) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

(d) Ağız ve diş yapısı ile sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(e) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak, [Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür (TABLO-3)],

(f) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak) koşulları aranacaktır.

(3) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Kurul Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir doktordan oluşan “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilir. Nihai Karar Kurulu tarafından yapılan muayenede elenen adaylar, bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir. Komisyonun verdiği karar kesin olup, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

c. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinin Uygulama Esasları:

(1) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT) Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)’nda ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

(2) Adaylar Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/ tükenmez siyah kalem ile silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

(3) Komando branşı haricindeki adaylar; Mekik, Şınav ve 1500 m Koşu branşlarından değerlendirilir. Söz konusu standartlar TABLO-4’te, açıklamaları TABLO-7’dedir.

(4) Komando branşına müracaat eden adaylar ise; Barfiks, Mekik, Şınav, Bomba Koşusu ve 1500 m Koşu branşlarında değerlendirilir. Söz konusu standartlar TABLO-5’te, açıklamaları TABLO-7’dedir.

(5) Adayların her bir branştan aldıkları notların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama not, FKYT notu olarak alınır. FKYT notu olarak 50 baraj puanı geçer puan olarak kabul edilir ve adaylar seçimlerin müteakip aşamalarına katılır.

(6) FKYT notu olarak belirlenen 50 baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptir. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Kurul Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından iki branştan not yükseltme sınavına tabi tutulurlar. Not yükseltme sınavı sonucunda itiraz edilen branşlarda alınan notlar tüm branşlarda alınan diğer notlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanır, toplamda 100 puan üzerinden 50 baraj puanını aşan aday başarılı kabul edilir ve sınavların müteakip aşamalarına katılırlar. 50 baraj puanı geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir ve müteakip sınav aşamalarına katılamazlar.

(7) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testlerine katılacak adaylar herhangi bir sağlık sorununun olmadığını beyan ve kabul etmiş sayılacaklar ve sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.

ç. Psikoteknik Test Uygulamasının Esasları:

Şoför branşlarını tercih edip, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylara Psikoteknik Test Davetiyesi verilecek ve adaylara tebliğ edilen günde Ulş. Per. Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı (İzmir veya Alaşehir/Manisa’da) Psikoteknik Test uygulanacaktır. Adayların ehliyetlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu vardır ve kendilerine kapalı zarf içinde verilen test sonuç evraklarını mülakat heyetine verilmek üzere Personel Temin Merkezi Komutanlığı Cebeci/Ankara’ya getirmekle yükümlüdürler.

d. Mülakat Uygulama Esasları:

(1) Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(2) Mülakat; Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacaktır. Mülakat; ön sağlık kontrolü ile Fiziki Kabiliyet Yeterlilik testinde başarılı olan adaylara ertesi gün uygulanacaktır.

(3) Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(4) Adaylar mülakata gelirken ilave olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri de getireceklerdir;

(a) Adaya ait son halini gösteren 12 (oniki) adet vesikalık fotoğraf,

(b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Örnek form, yazılı sınav sonuç duyurusu ile birlikte, 20 Nisan 2012 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.).

4. DEĞERLENDİRME:

a. Sınavların değerlendirilmesinde; yazılı sınavın %70’i, fiziki kabiliyet yeterlilik testinden aldığı notun %15’i ve mülakat notunun %15’i alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

b. Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda sırasıyla yazılı sınav notu, fiziki kabiliyet yeterlilik testi notu ve mülakat notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

5. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

Yapılan sınavlar sonucunda;

a. Asil/yedek aday listesi,

b. Adayların sağlık raporu işlemleri ile ilgili açıklamalar 15 Haziran 2012 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖN BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. ÖN BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Online ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

ç. Online ön başvuru formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

2. UZMAN ERBAŞ ONLINE ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan ön başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7. DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

8. DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

11. NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

12. CİLT NU.:

Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

13. SAYFA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “sayfa nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

14. AİLE SIRA NU. :

Nüfus cüzdanınızın “aile sıra nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

15. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

16. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

17. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

18. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

19. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

20. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

21. GAZİ VEYA ŞEHİT ÇOCUĞU:

Bu alana gazi veya şehit çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

22. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen ve nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizi tam, doğru ve açık olarak yazınız. (Birlik adresi yazmayınız)

23. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

24. İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

25. İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

26. E-POSTA:

Varsa size ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

27. TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

28. TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kayıtlı olması önemlidir).

29. EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise ve dengi okul ise lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

30. EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

Eğitim durumunuz ön lisans ve MYO ise, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz. Hâlen Meslek Yüksekokulunda öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

31. EĞİTİM DURUMU (ÜNİVERSİTE):

4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz. Lisans mezuniyet notunuzu ve lisans mezuniyet tarihini ilgili alana yazınız. Hâlen 4 yıl ve daha fazla süreli üniversite/fakültede öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

32. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

33. YABANCI DİL SEVİYESİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

34. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

35. ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

Müracaat tarihinde, askerlik hizmetine devam eden adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Birlik Komutanından öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

36. TERHİS TARİHİ:

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işeretlemeyiniz. Terhis tarihinizin üzerinden, müracaat tarihine kadar (10 Ocak 2012) 3 yıl (36 ay)’dan daha fazla süre geçtiyse müracaatınız geçersiz sayılacaktır. (10 Ocak 2009 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde terhis olanlar müracaat edebilirler). Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden terhis belgenizi aldıktan sonra başvurunuzu yapınız.

37. TERTİBİ:

Askerlik hizmetine tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1986/4).

38. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

39. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

40. ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

41. RÜTBENİZ:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silah altında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz (Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlayanların müracaatları kabul edilmeyecektir).

42. BİRLİK ADRESİ:

Hâlen askerlik hizmetine devam eden adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazarak, birlik il ve ilçe kutucuğu tıklanarak önce birliğin bulunduğu il, sonra ilçe bölümü seçilecektir.

43. BİRLİK İLİ:

İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

44. BİRLİK İLÇESİ:

İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

45. TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞ:

Tercih ettiğiniz sınıf/branşı ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Adaylar yanlızca bir tercih yapabilecektir. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşı işaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

46. BAŞKA BİR BRANŞA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

Temini yapılacak branşta kontenjana giremeyen adaylar, evet bölümünü işaretlerse idarece uygun görüldüğü takdirde diğer sınıf/branşlarda istihdam edilebileceklerdir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar “evetistemeyen adaylar ise “hayırseçeneğini işaretleyecektir.

47. ADLİ SİCİL KAYDI:

Bu alana adli sicil kaydınız var ise “Evet“, yok ise “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

48. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

Üç sınav merkezi öncelik sırasına göre tercih edilebilecektir. Tercih ettiğiniz sınav merkezlerini işaretleyiniz. Yazılı sınav, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır.

Tercih edilen sınav merkezlerlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde İDARE tarafından, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapabilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Online Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

2. Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

3. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numarası:

(0 312) 562 11 11

TABLO–1 TEMİNİ YAPILACAK SINIFI BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–3 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–4 KOMANDO HARİCİNDEKİ UZMAN ERBAŞ FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–5 KOMANDO UZMAN ERBAŞ FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–6 NİTELİK BELGESİ VE NİTELİK BELGESİ KONTROL FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–7 FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ AÇIKLAMALARI Ulaşmak için tıklayınız…

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ..

Aranan Terimler:

Genel Kurmay Başkanlığı ve K.K.K 2012 Yılı 2. Dönem Açıktan Sivil Memur Alımı

Salı, 10 Tem 2012 6 yorum

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

2012 YILI İKİNCİ DÖNEM AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR!

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir.

c. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

ç. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresi üzerinden yapılacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

d. Tüm aşamalarda (Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

e. Adaylarda aranacak nitelikler:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

(2) Kamu Personel Seçme Sınavından bütün unvanlar için asgari 40 puan almış olmak (Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.),

(3) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,

(4) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş (Uzman jandarma dâhil) veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(5) Sevk edilecekleri askeri hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar.),

(6) Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak (Lisans mezunları için 15 Ekim 2012 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(7) Değerlendirmede başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

(8) Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

2. ÖN BAŞVURU, BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Adaylar önce www.kkk.tsk.tr adresindeki ön başvuru formunu doldurarak ön başvuru işlemini tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

b. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen ve gün planlaması yapılarak uygulamalı ve/veya mülakat sınavlarına çağrılan adayların K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen müracaatları ile yapılacaktır. Ön başvurusu kabul edilerek uygulamalı sınav ve/veya mülakata çağrılan adaylar, faaliyet takviminde (TABLO-2) belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

c. Adaylar tarafından KPSS puan bilgileri girilmeyecek, bu bilgiler idare tarafından merkezi olarak temin edilecektir.

ç. Çağırma işlemi en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere “belirlenecek kat oranına göre” yapılacaktır. Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (Müteakip günlerde de) sırası gelen adaylardan itibaren çağrı yapılabilecektir (Sınavlar süresince adayların www.kkk.tsk.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

d. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

e. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle; adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir. Girilen bilgilerin eksik ve hatalı olması durumunda adayların işlemleri iptal edilecektir.

3. BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

a. Çevrimiçi ön başvurular, 27 Haziran-13 Ağustos 2012 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

b. Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puanları esas alınacaktır.

c. Adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (En yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak.) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar değerlendirmeye (Mülakat ve/veya uygulamalı sınava) tabi tutulacaktır.

ç. Uygulamalı sınav ve mülakatlar, 22 Ağustos-05 Eylül 2012 tarihleri arasında icra edilecektir.

d. Faaliyet takvimi TABLO-2’dedir.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (Uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.

b. Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

5. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’nci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Emlak Teknikeri, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

a. Aday memur müracaat ve belge kontrol çizelgesi (TABLO-3),

b. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c. Sınav sonuç belgesinin (Ön lisans/ortaöğretim mezunları için KPSS-2010, lisans mezunları için KPSS-2012) genel ağ (İnternet) çıktısı,

ç. Tercih unvanına göre unvanın hizasında yer alan niteliklere uygun “Öğrenim Belgesi”:

(1) Ortaöğretim mezunları için;

(a) Lise diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

(b) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar: Lise diplomasının fakülte/yüksekokul öğrenci işlerinden onaylı fotokopisini (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.) veya,

(c) Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar: Lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(2) Lisans veya ön lisans mezunları için;

(a) Mezun olduğu okul diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

(b) Fakülte/yüksek okul veya MYO diplomasının noter onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

(c) Fakülte/yüksek okul veya MYO diplomasının okul onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini,

d. Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

e. Tercih unvanına göre lisans ve ön lisans mezunları için okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,

f. Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi (Fakülte veya yüksekokulda bilgisayar dersi aldığını transkript ile belgeleyen adaylardan MEB’den veya fakülteden onaylı bilgisayar kurs belgesi istenmeyecektir.),

g. Erkek adaylar İçin;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

ğ. Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

h. İş Talep Formu (TABLO-4),

ı. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) (TABLO-5),

i. Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

j. Oniki (12) adet (Üç adet dosyada kalacak, dokuz adet adayın yanında bulunacaktır.) vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).

k. Adayların kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim ettiği belgeler, iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopisini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

l. Hazırlanacak belgelerden;

(1) TABLO-3’te bulunan “Aday Memur Müracaat ve Belge Kontrol Çizelgesi” ve TABLO-4’te bulunan “İş Talep Formu”nun çıktısını alarak, mavi tükenmez kalem ile dolduracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir.

(2) TABLO-5’te bulunan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda büyük harfle dolduracak, 3 (Üç) suret çıktı alarak fotoğraf yapıştıracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.).

6. SİVİL MEMUR ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan ön başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7. DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

8. DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

11. NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

12. CİLT NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

13. SAYFA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Sayfa Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

14. AİLE SIRA NU. :

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

15. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

16. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

17. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

18. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

19. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

20. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞİ/ÇOCUĞU:

Bu alana gazi veya şehit eşi/çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

22. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen ve nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizi tam, doğru ve açık olarak yazınız.

23. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

24. İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

25. İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

26. E-POSTA:

Size ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız (İşlemlerinizle ilgili bazı bilgiler/gelişmeler e-posta adresinize gönderilecektir.).

27. TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

28. TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kayıtlı olması önemlidir).

29. EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

30. EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

31. EĞİTİM DURUMU (LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ):

2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

32. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız (Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.).

33. YABANCI DİL SEVİYESİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

34. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yaptıysanız onu seçiniz.

35. TERHİS TARİHİ:

Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için : Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir (05 Eylül 2012 tarihinden sonra terhis olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

Askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar da başvurabilirler (657 sayılı Kanunu’nun 48’inci maddesi : Askerlik durumu bakımından, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.).

36. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

37. TERCİH ETTİĞİ UNVAN/UNVANLAR:

Tercih ettiğiniz unvanı/unvanları ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı işaretleyiniz. (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıralarını içeren dilekçe mülakat sınavı öncesinde adaylardan alınacaktır.)

38. ADLİ SİCİL KAYDI:

Bu alana adli sicil kaydı ve/ veya adli sicil arşiv kaydınız var ise “Evet“, yok ise “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz (Evet işaretlediyseniz, uygulamalı sınav/mülakata gelirken mahkeme kararı vb. ilgili belgelerinizi yanınızda getiriniz.).

39. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK ÇALIŞMA DURUMU:

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olma durumunuza uygun olarak cevaplayınız.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

a. Online Ön Başvuru Formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

b. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

c. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

ç. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Ön başvuru tarih aralığı süresince), başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

d. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:

Tel Nu. : (0 312) 562 11 11

Belgegeçer (Faks) Nu. : (0 312) 411 60 50

E-posta : pertem@kkk.tsk.tr

TABLO–1 SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–3 ADAY MEMUR MÜRACAAT VE BELGE KONTROL ÇİZELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–4 İŞ TALEP FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–5 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu ilan 5,226 defa okundu.

Aranan Terimler:

KKK 2012 Yılı 2. Dönem Sözleşmeli Er Alımı

Cumartesi, 12 May 2012 6 yorum

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ER TEMİN EDİLECEKTİR

2012 YILI 2’NCİ DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER TEMİN FAALİYETİBAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin, en az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış, ön başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi altı (26) yaşından gün almamış olanlar ve halen silâhaltında bulunan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

2. Temin faaliyeti, TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular, 11 Mayıs 2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar yapılacaktır.

3. Sözleşmeli er ön başvuruları, genel ağ (İnternet) üzerinden başvuru formunun doldurulması ile yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile ikinci seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır. Başvurularla ilgili hususlar, 2’nci Bölüm 2’nci ve 3’üncü maddelerde açıklanmıştır.

4. Ön başvuru süresi içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvuru yapamayan adaylar, 3’üncü bölüm 2’nci maddede belirtilen belgelere ilave olarak kendisine ait Cumhuriyet Savcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden son üç ay içerisinde alınmış adli sicil ve adli sicil arşiv kaydını da içeren “Adli Sicil Belgesi”nin aslını da (Adli Sicil Belgesinde adli sicil kaydı/adli sicil arşiv kaydı bulunanlar, ilgili mahkeme kararının/kararlarının fotokopisini de getireceklerdir.) getirmek kaydıyla şahsen müracaat edebileceklerdir.

5. Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi (FKT) ve mülakatları Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)nda icra edilecektir. (Ön sağlık muayenesi, FKT ve mülakat tarihleri www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.)

6. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (11 Mayıs 2009 tarihinden itibaren terhis olanlar),

d. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi altı (26) yaşından gün almamış olmak (11 Mayıs 1987 tarihinden sonra doğanlar),

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

f. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

g. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

ğ. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

(1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

ı. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

i. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “… Sınıfında/Sınıflarında Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

j. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

2. BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Halen silâhaltında bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar;

11 Mayıs 2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvurularını yapacaklar, TABLO-3’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.

b. Terhis olduktan sonra başvuru şartlarını haiz bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise;

11 Mayıs 2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvurularını yapacaklar, TABLO-3’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ve terhis belgesinin aslını veya Askerlik Şubesi Başkanlığından alınmış onaylı bir suretini ekleyecek ve ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirerek asıl başvurularını yapacaklardır.

c. Genel ağ (İnternet) ön başvuru belgesi olmayan adayların müracaatları (Başvuru şartlarını taşısalar bile) kabul edilmeyecektir.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Halen silâhaltında bulunanlardan sözleşmeli er şartlarını haiz ve istekli olan adaylar, ön başvurularını 11 Mayıs 2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak yapacaklar, başvuru yaptığı sayfanın çıktısını alarak örneği TABLO-3’de bulunan dilekçeye ekleyecek ve kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.

b. Sözleşmeli er şartlarını haiz olup ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılan adaylar için bağlı olduğu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından TABLO-4’de örneği bulunan “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi” (Nitelik belgesine adayın askerlik yaptığı kuvvet, sınıf ve branşı ilave edilecektir.) doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler de bu zarfın içerisine koyulacaktır.

c. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine koyulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

ç. Halen silâhaltında bulunan adaylar; TABLO-1’de (3) koduyla belirtilen branşlara başvurmaları durumunda, birlik komutanlıklarından bahse konu branşlarda askerlik hizmetini yürüttüklerine dair örneği TABLO-3’de bulunan onaylı belge veya bu branşlara ait bonservis getireceklerdir.

4. ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakata gireceği sınav merkezi ve sınav tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI

1. GENEL ESASLAR:

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen aşamalardan geçeceklerdir:

a. Başvuru evraklarının incelenmesi ve kayıt kabul faaliyetleri,

b. Ön sağlık muayenesi,

c. Fiziki kabiliyet testi,

ç. Mülakat,

d. Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri.

2. BAŞVURU EVRAKLARININ İNCELENMESİ VE KAYIT KABUL FAALİYETLERİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, FİZİKİ KABİLİYET TESTİ (FKT):

Ön başvuruları uygun olan adayların kayıt kabul faaliyetleri, ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testleri (FKT) Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı (Etimesgut/ANKARA)nda icra edilecektir.

a. Başvuru Evraklarının İncelenmesi ve Kayıt Kabul Faaliyetlerinin Uygulama Esasları:

Adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.

(1) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-3),

(2) Ön başvuru belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun bilgisayar çıktısı,

(3) Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet (İki subay, bir astsubay) tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir (TABLO-4),

(4) Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı (TABLO-3),

(5) Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve dört adet fotokopisi,

(6) Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.),

(7) Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,

(8) Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (Aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi) ile bir adet fotokopisi,

(9) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği” (Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği düşünceler ve açıklamalar hanesini de içerecek şekilde getirilecektir.),

(10) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Şoför branşına başvuran adayların hangi sınıfa ait ehliyet sahibi olması gerektiği ile bonservis istenen branşlar TABLO-1’dedir),

(11) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 13 adet vesikalık fotoğraf.

b. Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:

(1) Ön sağlık muayenesi; sağlık personeli tarafından yapılacaktır.

(2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınacaklardır. Ön sağlık muayenesinde;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,

(c) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.

(3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülecektir (TABLO-5).

c. Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları:

(1) Fiziki kabiliyet testi, ön sağlık muayenesinden başarılı olarak geçen adaylara muayeneye müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

(2) Adaylar fiziki kabiliyet testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı getireceklerdir.

(3) Adaylar; 1.500 m koşu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulacaklardır. FKT standartları TABLO-6’dadır.

(4) Adayların her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama puan, FKT notu olarak alınacaktır. Asgarî geçer FKT notu, 100 üzerinden 50’dir. 50 ve üzerinde not alanlar, müteakip aşama olan mülakata alınacaktır.

(5) FKT notu olarak belirlenen 50 baraj notunu geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilecektir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından azami iki branştan tekrar sınava tabi tutulacaklardır. İtiraz edilen branş/branşlardan alınan puanlar tüm branşlarda alınan diğer puanlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanacak ve 50 baraj notunu aşan aday başarılı kabul edilecektir. 50 baraj notunu geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenecek ve müteakip aşamalara katılamayacaklardır.

ç. Mülakat Uygulama Esasları:

(1) Mülakat; ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testinde başarılı olan adaylara aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgarî geçer not, 100 üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenecektir.

(2) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları mülakatın bitiminde tebliğ edilecektir.

3. DEĞERLENDİRME:

a. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet test notunun % 50’si ve mülakat notunun % 50’si alınarak, toplam 100 üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

b. Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda fiziki kabiliyet test notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

c. Terhis belgelerinde “Sözleşmeli erbaş ve er olur.” kaydı olanlar, yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları notları eşit olan adaylar arasından tercih edileceklerdir.

4. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU / GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

b. Halen silâhaltında bulunan adaylara, sınavlar süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında sınav izni verilecektir.

c. Adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturmasına esas TABLO-7’deki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu TABLO-8’deki doldurma talimatına uygun olarak doldurmuş şekilde ve üç suret olarak getireceklerdir.

ç. Mülakata katılan ve başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.

d. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır.

e. Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “ …. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur/olamaz.” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim edeceklerdir.

f. Olamaz kararlı sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde itiraz dilekçesi ile Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise aday, sınav merkezince hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.).

NOT-2: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların (“…. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim etmeyen) işlemleri sonlandırılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

ç. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

f. Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

2. SÖZLEŞMELİ ER ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

a. KİMLİK BİLGİLERİ:

(1) T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

(2) ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

(3) SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

(4) BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(5) ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(6) DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

(7) DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(8) DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(9) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(10) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(11) NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

(12) CİLT NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

(13) AİLE SIRA NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

(14) SIRA NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

(15) MEDENİ HAL:

Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir.

Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

b. AİLE BİLGİLERİ:

(1) BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(2) ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(3) BABA EĞİTİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

(4) ANNE EĞİTİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

(5) GAZİ VEYA ŞEHİT ÇOCUĞU MUSUNUZ ?:

Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.

Aile bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak iletişim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

c. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

(1) SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen (Oturduğunuz) adresinizi tam ve doğru olarak yazınız.

(2) POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

(3) İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

(4) İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

(5) TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

(6) TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kayıtlı olması önemlidir.)

İletişim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak eğitim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

ç. EĞİTİM BİLGİLERİ:

(1) EĞİTİM DURUMU:

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.

(2) LİSE TÜRÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır):

Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.

(3) LİSE BÖLÜMÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır):

Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

(4) EHLİYET:

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

Eğitim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak askerlik bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

d. ASKERLİK BİLGİLERİ:

(1) ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

(2) ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

Müracaat tarihinde, halen silâhaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

(3) TERHİS TARİHİ:

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

(4) TERTİBİ:

Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329).

(5) GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

(6) ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(7) ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(8) RÜTBENİZ:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silâhaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz. (Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

(9) BİRLİK ADRESİ:

Hâlen silâhaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.

(10) BİRLİK İLİ:

İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

(11) BİRLİK İLÇESİ:

İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

Askerlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak tercih bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

e. TERCİHLER:

(1) TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞ:

Adaylar istedikleri kadar tercih yapabilecektir. Tercih ettiğiniz sınıf/branşı tercih sıranıza göre ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşı işaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

(2) TERCİH DIŞI YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

Adayların TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlardan tercih ettikleri sınıf ve branş kontenjanlarının dolması halinde, “Tercih Dışı Yerleştirilmeyi Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyen adaylar, tercihlerinin dışında idarenin uygun gördüğü diğer sınıf ve branşlara yerleştirilebileceklerdir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar “EVET”, istemeyen adaylar ise “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

(3) ADLİ KAYIT:

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

2. Ön Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

3. Mevcut ön başvuru bilgilerinizi, “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları (0 312) 562 11 11 (4741 – 4742) Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezleri ile ilgili sorular için.
(0 312) 411 62 32 (0 312) 411 62 34 Özlük hakları ile ilgili sorular için.

TABLOLAR

TABLO-1 TEMİNİ YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-3 DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE HALEN SİLÂHALTINDA BULUNAN ADAYLARIN KADRO/GÖREV YERİ ONAY BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

(Sadece başvuru sırasında silâhaltında bulunan adaylar tarafından doldurulacaktır.)

TABLO-4 NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-5 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-6 FİZİKİ KABİLİYET TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-7 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-8 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-9 SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU, ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR Ulaşmak için tıklayınız…

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

________________________________________________________________

Aranan Terimler:

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2011

Salı, 02 Ağu 2011 5 yorum

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesinin 3.fıkrasındaki şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğitim Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Diş Hekimliği Fak.: Büyükçiftlik Sok.No:6 Nişantaşı Kampusü 34365 / İSTANBUL

M.Ü.Eczacılık Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü.Fen Edebiyat Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Güzel Sanatlar Fak.: Küçükçamlıca Acıbadem Cad.Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Hukuk Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü. M.Ü.İktisadi ve İdari Bil.Fak.:Ressam Namık İsmail Sok.No.1 Bahçelievler/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.: Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Sağlık Bilimleri Fak.: Kartal Dev.Hast.Yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal /İSTANBUL

M.Ü.Teknoloji Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü.Bankacılık ve Sigortacılık Yük.Ok.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu : Anadolu Hisarı Yerleşkesi Cuma Yolu Cd.Beykoz/İSTANBUL

M.Ü.Sağlık Hizmetleri Mes.Yük.Ok.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
İlk.Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Eğitim Fakülteleri Matematik Eğitimi Anabilim Dalında en az 5 yıl ders vermek tecrübesine sahip olmak, öğretmenlerin web tabanlı mesleki gelişimi ve problem çözme süreçleri konusunda doktora yapmış olmak
İlk.Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent 2 Eğitim Fakültesinde çalışma tecrübesine sahip olmak ve matematik öğretmenlerinin ders anlatımlarının ve düşüncelerinin kurumsal bakış açısı incelemesi konusunda doktora yapmış olmak.
Türkçe Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Eğitim Fakültesinde çalışıyor olmak.
Zihinsel Engelliler Yardımcı Doçent 1 Yüksek Lisans ve doktora tezi otizmle ilgili olmak doktora tezinde “otizmde sembolik oyun” konusunda uzmanlaşmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Yurt dışında “Eğitsel Simülasyonlar ve oyun” konusunda doktora yapmış olmak.
Ölçme ve Değerlendirme Yardımcı Doçent 1 Doktora tezi çerçevesinde ölçek geliştirmiş olmak; Doktora düzeyinde İleri İstatistik ve Test Geliştirme Teknikleri derslerini vermiş olmak
Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Yüksek lisans ve doktorasını ilköğretim fen eğitiminde kavram haritası ve beyin fırtınası üzerine yapmış olmak, genel fizik ders ve laboratuvar ile Astronomi derslerini verebilecek mesleki deneyimi bulunmak.
Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Yüksek lisans ve doktorasını fen eğitiminde genetik alanında didaktiksel dönüşüm teorisi yaklaşımı ile yapmış olmak, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında genel biyoloji ders ve laboratuvarını verebilecek mesleki deneyimi bulunmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Profesör 1 Konservatif Diş Tedavisi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
Ortodonti Yardımcı Doçent 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Eczacılık Temel Bilimleri Doçent 1 Moleküler Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 Kil-organik/polimer ve metal oksit kompozitlerin yapısal ve dielektrik özellikleri ile moleküler spekroskopi üzerine SCI yayınlara sahip olmak.
Moleküler Biyoloji Profesör 1 Dokularda adipokinlerin gen anlatımları ile ilgili yayınları bulunmak.
Ortaçağ Tarihi Profesör 1 Türkiye Selçuklularının Sosyo- ekonomik Tarihi ve Türkiye Selçukluları tarih yazıcılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik Profesör 1 Model gösterim yöntemleri ve sayısal integrasyon yöntemleri konusunda yayınları olmak.
Yeniçağ Tarihi Profesör 1 Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi alanında çalışıyor olmak.
Alman Dili ve Ed. Doçent 1 Dilbilimi sahasında çalışmış olmak. Alman Dilinde morfoloji, semantik (anabilim) Alman Dili grameri, Sosyolinguistik (Almanca iki dillilikteki özellikler) alt sahalarında uzman olmak.
Analiz ve Fonksiyon.Teo. Doçent 1 İntegral dönüşümleri konusunda yayınları olmak.
Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 Klasik Çağatay Edebiyatında eser yayımlamış olmak.
Fizikokimya Doçent 1 Primidin bileşiklerinin dönüşümlü Voltametri yöntemi ile karakterizasyonunda ve Anodik sıyırma voltametrisi yöntemi konusunda çalışmalar yapmış olmak, alanında tez yönetmiş olmak.
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) Doçent 1 Almanca-Türkçe “Algoritmik dil analizi alanında” çalışmış olmak ve Dilbilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Çevrebilim alanında yayınları olmak.
Organik Kimya Doçent 1 Poliimid sentezi, fosfinoksit içeren yanma geciktirici kaplamalar ve UV-ışınlarıyla hazırlanmış nanohibrid kaplamalar konusunda yayınları bulunması ve L-3,4 dihidroksi alanı sentezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ortaçağ Tarihi Doçent 1 Memlük tarihi alanında çalışıyor olmak, Arapça bilmek.
Yeni Türk Dili Doçent 1 Tatar Türkçesi, Hakas Türkçesi ve Rusça biliyor olmak.
Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1980 kuşağı Türk Şiiri ve Seyahat Edebiyatı üzerine uzmanlaşmış ve eser yayınlamış olmak.
Analiz ve Fonksiyon.Teorisi Yardımcı Doçent 1 Tahmin edici fonksiyonların karşılaştırılmasında meta-analizi kullanılması üzerinde çalışmış olmak.
Müessese Arşivleri Yardımcı Doçent 1 Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Arşivcilik konusunda doktora yapmış olmak.
Sanat Tarihi Yardımcı Doçent 1 Sanat Tarihi alanında arşiv belgelerine dayalı çalışmalar yapmış olmak.
Yeni Türk Dili Yardımcı Doçent 1 Ses Bilgisi (Fonoloji) üzerine uzmanlaşmış olmak. Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi alanında eser yayınlamış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Canlandırma-Film Yardımcı Doçent 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Canlandırma Film veya Sinema-Tv dalında yapmış olmak, alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
İş ve Sosyal Güv.Huk. Profesör 1
Medeni Usul ve İcra İflas Huk. Profesör 1
Hukuk Tarihi Doçent
Medeni Usul ve İcra İflas Huk. Doçent 1
Medeni Hukuk Yardımcı Doçent 2
Medeni Usul ve İcra İflas Huk. Yardımcı Doçent 2
Milletlerarası Hukuk Yardımcı Doçent 1
Ticaret Hukuku Yardımcı Doçent 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Dinler Tarihi Yardımcı Doçent 1 Yurtdışında Dinler Tarihi alanında İngilizce Doktora yapmış olmak veya aynı dilden ÜDS veya KPDS’den 80 ve üzeri puan almış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
İkt.İktisat Politikast Profesör 1 Doçentliğini makro iktisat temel alanında almış olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat Politikası Anabilim Dallarında tamamlamış olmak. Merkez Bankacılığı, parasal programlama,para politikası stratejileri ve iktisatta rasyonalite konularında çalışmaları bulunmak.
İng.İşlt.Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 Uluslararası İşletme Stratejileri, Şirket birleşmeleri-satın almaları ve örgütsel yapılar üzerinde Türkçe ve yabancı dilde araştırma ve yayın yapmış olmak
İstatistik Profesör 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını İstatistik Programında tamamlamış olmak. Doçentlik alanı Nicel Karar Yöntemleri olmak, Karar Teknikleri ve Veri Analizi alanlarında eserleri ile uzmanlığı olmak ve bu konuda ders veriyor olmak.
İkt.İktisat Tarihi Doçent 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda yapmış olmak Osmanlı maliyesi ve emek tarihi konusunda uzmanlaşmış olmak. Osmanlıca biliyor olmak.
Mali Hukuk Doçent 1 Maliye temel alanında (Mali Hukuk) doçentlik unvanı kazanmış olmak. Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarını Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk bilim dalında tamamlamış olmak. Sermaye piyasasında vergilendirme, Türk vergi sisteminde değerleme ve katma değer vergisinde sorumluluk konularında akademik çalışma yapmış olmak.
Yönetim Bilimleri Doçent 1 Doktorasını İktisat Anabilim Dalında yapmış olmak, İktisat tarihi ve iktisadi düşünce tarihi uzmanı olmak. İktisadi düşünce tarihi ve İktisat Felsefesi alanında yayınlarının olması. Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor olmak.
MÜHENDİSLİK BİLİMLER FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Çevre Teknolojisi Profesör 1 Anaerobik arıtma konusunda çalışmalarının bulunması, katı atık mühendisliği alanında deneyime sahip olması ve ders vermiş olması tercih sebebidir.
Mekanik Profesör 1 Akıllı malzemelerle tasarım, dinamik ölçme, optimizasyon ve kontrol konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Yöneylem Araştırması Profesör 1 Üretim sistemlerinin güvenilir modellenmesi ve esnek üretim sistemlerinin analiz, modelleme ve simülasyonu konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Bilgisayar Yazılımı Yardımcı Doçent 1 Dağıtık sistemler konusunda çalışmalarının olması tercih sebebidir.
Çevre Bilimleri Yardımcı Doçent 1 Anaerobik arıtma, azot giderimi ve biyo-elektrokimyasal sistemler alanlarında çalışmalarının olması tercih sebebidir.
Elektronik Yardımcı Doçent 1 VLSI tasarım konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Mak.Teo.Sist.Din.ve Kont. Yardımcı Doçent 1 Makine Dinamiği, Mekanizma Tekniği, Robotik, Kontrol konularında çalışmalarının olması tercih sebebidir.
Malzeme Bilimi Yardımcı Doçent 1 Seramik metal sert leğim konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Üretim Metalurjisi Yardımcı Doçent 1 Kimyasal metalurji ve metallerin geri kazanılması konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.
Hemşirelikte Yönetim Doçent 1 Hemşirelikte doktora yapmış olmak, Hemşirelik Yönetim’de en az onbeş yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak, Hemşirelik Yönetim alanında ders vermiş, lisansüstü tez yönetmiş olmak. Liderlik, etik ve örgütsel davranış konularında yayınları olmak.
Beslenme ve Diyetetik Yardımcı Doçent 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.
Kardiyopulmuner Fizyoterapi Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Yüksekokul mezunu olmak, Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Yurt içi ve yurt dışı hareket bilimi ve performans Iaboratuvarlarında proje yürütmek ve araştırmacı olarak görev almak.
Ortopedik Fizyoterapi Yardımcı Doçent 1 Protez – Ortez – Biyomekanik programında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almış ve Ortopedik Fizyoterapi alanında çalışıyor olmak,
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Makine Mühendisliği Profesör 1 Pimli Yüzeylerde Isı Taşınımı Konulu Doktora Çalışmasını yaparak; Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalı’ndan Doçentliğini almış olmak ve Enerji ( Termodinamik, Isı Transferi, Isıtma-Soğutma-İklimlendirme, Güneş Enerjisi ve Alternatif Enerji Kaynakları Uygulamaları ) ile Yanma ve Alternatif Yakıtlar konularında uluslararası ve ulusal yayınlar yapmış olmak.
Metalurji ve Malzeme Profesör 1 Isıl püskürtme teknikleriyle plastik ve Mühendisliği plastik esaslı kompozit tozlarla kaplanmış yüzeylerin mekanik ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak, plastik malzemeler ve plastiklerin özellikleri, plastiklerin kalıplanması, plastik kompozitler konularında uzman ve yayın sahibi olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 Veri iletişim dersinin web tabanlı eğitimi konusunda doktora yapmış olmak, GPS sistemleri, bilgisayar ağları, VoIP, uzaktan erişimli laboratuar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Doçent 1 Kafesli Asenkron Makinalarda zaman Mühendisliği harmonik etkilerinin oluk tasarımı ile azaltılmasma katkılar konulu Doktora çalışmasını yaparak, Elektrik makinalarında zaman harmoniklerinin etkisi, sonlu elemanlar metodu ile (FEM) (SEM) elektrik sistemlerinin incelenmesi Sonlu Elemanlar Metodunun öğretilmesi, Sınır Elemanları Yöntemi ile (BEM) Elektrik sistemlerinin incelenmesi, elektrik makinalarında sürücü sistemlerinin incelenmesi konularında ulasal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Mekatronik Mühendisliği Doçent 1 Esnek Uzuvlu Robotik Sistemler için Görüntü Destekli Yörünge Planlaması konusunda doktora çalışması yapmış olmak. Görüntü destekli robotik, haptik robotik, adaptif elektrikli direksiyon sistemi, insan diz eklem ve insan boyun biyomekaniği, rulman akustiği, doğal atık malzeme akustiği, doğal atık karışımlı köpük akustiği konularında çalışmış, otomotiv akustiği alanında özel sektör tecrübesine sahip olmak.
Tekstil Mühendisliği Doçent 1 Hazır Giyim İşletmeleri İçin İşletme Yönetim ve Organizasyon Model Araştırması konulu Doktora çalışması yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Kalite Güvence Sistemlerinin Kurulması, Hazır Giyim Sanayinde Kurum Kültürü ve İşletme Verimliliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Konularında Uluslararası bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Mağazacılık Yönetimi, Pazarlama ve Satış Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Ergonomi Uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Hızlı Moda ve Koleksiyon Yönetimi, Hazır Giyim Sanayinde Yalın Üretim ve Uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak. Bu Konularda Kitap yayınlamış olmak.
Makine Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 CNC Freze Tezgahında Frezeleme Esnasında Oluşan Kesme Kuvvetlerinin ve Titreşimlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin incelenmesi, DLC Kaplamalı Kesici Takımlarla CNC Torna Tezgahında İşleme, Kaynakla Tamiri Yapılan Kalıpların CNC Freze Tezgahında işlem Parametrelerinin Belirlenmesi konularında çalışma yapmış olmak.
Makine Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 Fren disklerine uygulanan kaplamaların frenleme performansına etkisi konusunda doktora yapmış olmak.
Metalurji ve Malzeme Yardımcı Doçent 1 ABS ve PMMA levhalar üzerine UV ile Mühendisliği sertleşebilen florlu hibrid kaplamalar konusunda Metal Eğitimi Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Tekstil Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 Analitik Kimya’da Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Doktora çalışmasında sulu ortamdaki formaldehitin tayini için yeni bir yöntem geliştirmiş olmak. Sentetik polimerik maddeler ile sulardan Pb ve Cd gibi ağır metallerin uzaklaştırılması konusunda çalışmış olmak. Tekstil atık sularının arıtılması ve yeniden kullanılabilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Profesör 1 Biyoistatistik Doçentlik Belgesine sahip olmak, tercihen yurtdışında Biyoistatistik ve/veya Epidemiyoloji üzerine çalışmış olmak ve yine tercihen 2.dil (Fransızca v.b.) bilmek.
Kardiyoloji Doçent 1 İnvazif ve Non-inzavif (ileri ekokardiyografik teknikler) konusunda deneyimli olmak.
Kardiyoloji Doçent 1 İnvazif kardiyolog (kompleks koroner girişimlerde) yeterli deneyime sahip olmak.
Kulak, Burun ve Boğaz Doçent 1 Tiroid ve paratiroid cerrahisi ile ilgili tecrubesi ve yurtdışı eğitim belgesi olmak.
İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları ve Nefroloji uzmanı olup, yurt dışında Nefroloji ve epidemiyoloji konusunda çalışmış olmak.
Nükleer Tıp Doçent 1 PET/CT ve Gama Prob uygulamaları konusunda deneyimli olmak. Radyasyon güvenliği konusunda deneyimli olmak.
Tıbbi Biyoloji Doçent 1 Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Lisans Mezunu olmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Tıbbi Biyoloji alanında Doçentliğini almış olmak, İngilizce ders verme deneyimi olmak.
Tıbbi Biyoloji Yardımcı Doçent 1 Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Lisans Mezunu olmak, Viral Hepatitler Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bu alanda SCI indekse giren yayınlara sahip olmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Doktora derecesine sahip olmak,
BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Sermaye Piyasası Doçent 1 Sermaye Piyasası konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sigortacılık Doçent 1 Sigortacılıkta pörtföy yönetimine ilişkin çalışmalar yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Spor Sağlık Bilimleri Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Spor Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Engelliler Sporunda çalışmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAM KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
İlk ve Acil Yardım Profesör 1 Acil Tıpta çözüm üretecek cerrahi bilgilere sahip olmak.